Handreikingen en bouwstenen voor vieringen - Kerstmis

Kerstmis

Bij de methode hoort een aparte module ‘vieringen’. Daarin wordt een inleiding op liturgie gegeven. Daar treft u ook een schema aan voor een H. Mis en voor een Woord- en gebedsviering.  De bouwstenen  van de website zijn een hulp bij het gestalte geven van vieringen. Hierbij worden de schematische overzichten van H. Mis en Woord- en gebedsviering gebruikt, zoals die in de methode staan.

In de nachtmis van 24 december en ook op 1e Kerstdag geven veel koren, ensembles en fanfares graag acte de présence. Het is niet altijd gemakkelijk om daar als catechesegroep ook nog bij aan te schuiven.

Vandaar dat er hier suggesties gegeven worden voor vieringen die u vrij gemakkelijk zelf kunt verwezenlijken, zonder anderen voor het hoofd te stoten.

Maar uiteraard zijn elementen uit de vieringen zoals u die hierboven aantreft, altijd in te passen in , bijvoorbeeld, een nachtmis die ook gezinsviering is. Dat vraagt dan wat meer voorbereiding en overleg vooraf.

Onder aan deze pagina treft u extra liedsuggesties aan.

Kerstmis

Met de bouwstenen zoals die hieronder staan kunt u

Een Woord-en gebedsviering maken voor in of buiten* het kerkgebouw,  met de leden van uw groep, samen met hun (groot)ouders/ verantwoordelijken.

Voorbereiden:

Voorafgaand aan de viering:

 • Op tijd nagaan of er een koortje medewerking kan verlenen
 • Uitnodigingen meegeven/ versturen
 • Duidelijke mededelingen doen in parochieblad/ dorps-of wijkkrant
 • Overleg met verantwoordelijke uit het pastoraal team of werkgroep(en)
 • Wordt de viering geleid door de priester? Neem dan tijdig contact met hem op, voor het plannen van datum en tijdstip.
 • Aan de 13-15 jarigen vragen wie iets wil ‘doen’: hun kerstvoorbereiding stond immers in het teken van onderzoeken hoe men Jezus’ voorbeeld kan volgen. Door te ‘doen’onder andere…
 • Is de viering in het kerkgebouw? Neem die dan even door met de koster.

Voor de viering zelf:

 • Kijktafel klaarzetten
 • Adventskrans op de kijktafel. (Zorgen dat er in het midden plaats is voor één (grotere) vijfde kaars)
 • Maria en Jozef, os en ezel etc. op de kijktafel
 • Zorgen voor lezenaar, of anders duidelijke plaats waar gelezen wordt ( boekenstandaard met van tafel afhangende witte doek).
 • zorgen voor wierook, karafje geurolie, kerstkaart en kaarsjes
 • (Zorgen voor de (gevulde) boodschappenmand. Als u meedeed aan een diaconale actie van de parochie)

Opening:

Intocht

Intredezang:

Intrede met gezang ( suggestie: Wij komen tezamen…)

 • Bij betreden liturgische ruimte’* rinkelen met belletjes, gongslag . Als teken: ‘We zijn begonnen’…
 • Een persoon draagt het evangelieboek. Bij binnenkomst op de plek leggen waar er straks uit gelezen wordt. (lezenaar of tafel)

Groet en korte inleiding

Suggestie: God bewijst zijn trouw: Hij schenkt ons zijn Zoon. Onze ziel prijst daarom hoog de Heer!

Lied

Openingsgebed

Suggestie:

‘God, Vader. U hebt door de engel Gabriël aan Maria de boodschap gebracht dat uw Zoon geboren zal worden en mens wordt zoals wij.
Wij bidden U : laat ons delen in het grote geheim van Uw menswording, sterk ons in het geloof dat Uw Zoon onze Verlosser is en neem ons eens op in Uw goddelijk leven.
Wij vragen U dit door Christus onze Heer. Amen. ’
( Uit: vieringen jaar 1, code 1241)

Gebed

Het ‘Engel des Heren’

(mag iedere vigilieviering van Kerstmis gebeden worden)
De engel van de Heer heeft aan Maria geboodschapt.
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
Weesgegroet…

Zie de dienstmaagd van de Heer.
Mij geschiede naar uw woord.
Weesgegroet…

Het Woord is vlees geworden.
En het heeft onder ons gewoond.
Weesgegroet…

Bid voor ons, heilige Moeder van God.
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.

Heer, wij hebben door de boodschap van de engel
de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen.

Wij bidden U:
Stort uw genade in ons hart,
opdat wij door zijn lijden en kruis
gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus onze Heer. Amen.

Of, uit de bijeenkomsten voor 16+

Gebed

Kerstmis

Wees wellekome:
kind ontstaan uit liefde
en wederzijds verlangen,
teken van verbondenheid.

Wees wellekome:
kind ontstaan uit overmacht
in oorlog en geweld,
ook jij kunt
teken zijn
van nieuwe tijd
van vrede en verzoening.

Wees wellekome, Jezus,
Kind, ontstaan
om mens te worden
en ons te leren
iets van God te zien
in ieder…

(Felicia Dekkers in bundel ‘Op weg naar Kerstmis’ Abdij van Berne: ISBN 90 76242 291)

Lied

Verkondiging van het Woord

Eerste lezing

Het wordt weer Kerstmis!!

Want: God is mens geworden!!
Niet gemakkelijk te begrijpen toch als je je dat echt probeert voor de geest te halen?
Zeker als je bedenkt dat je bij het nadenken hierover ook weer uitkomt bij het mysterie van de heilige Drieëenheid.
Want de menswording van God heeft binnen het christelijke geloof toch een heel bijzonder betekenis.
Het gaat om een actie van God die ingegeven wordt door zijn liefde voor de mens.
Vóórdat Jezus kwam had God ons boodschappers, profeten, gestuurd om de aandacht van de mensen weer op Hem te richten en de mensen meer met Hem vertrouwd te maken. Om hen te vertellen dat hun God er helemaal was voor hen als een goede Vader.
Maar de mens kan erg weerspanning zijn en dat bleek ook hier.
Sommige profeten werden heel slecht behandeld en andere zelfs gedood. Denk maar aan Jesaja en Johannes de Doper.
En dan, stuurt God ons op enig moment in de geschiedenis het liefste dat Hij heeft, zijn eigen Zoon. Om de mens duidelijk te maken dat Hij er altijd voor hen zal zijn.
Die ‘daad’van God wordt ingegeven door liefde, goddelijke liefde waarvan onze menselijke liefde een afstraling is.

Kijken we in dit verband eens naar een brief van de evangelist Johannes:

‘Vrienden, laten we elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een kind van God, en kent God. De merns zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is heeft zich onder ons geopenbaard doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen.

Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten wij elkander liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven (zoals Hij verblijft in ons), dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.

En wij, wij hebben gezien en wij getuigen, dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de Heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar. God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem’.

(1 Johannes 4, 7-16)

Lied

Vers voor evangelie

‘Alleluia. Kom, Heer Jezus, met uw licht en uw liefde waarop de wereld wacht. Alleluia. ’

Evangelie

(allen uitnodigen om te gaan staan)

Uit het heilig evangelie, volgens de apostel Johannes.

“In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is (…..).

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid”

(Johannes 1, 1-4, 14)

Overweging

 • is in feite al gegeven als inleiding op de lezingen…
 • 13-15 jarigen laten vertellen hoe zij Jezus’voorbeeld denken te volgen

Of: de Christushymne, voorgelezen door één van de groepsdeelnemers

Hymne: Een nieuwe ster

In de hemel schitterde een ster
Die alle andere sterren overtrof
Zijn licht was niet in woorden uit te drukken
en de plotselinge aanwezigheid ervan was
voor ieder die het zag volkomen nieuw.
Al de andere sterren vormden met de zon
en de maan een koor voor deze ster.
Zelf was hij het die alles overtrof,
Zijn licht steeg ver boven alles uit.
Er was zelfs verwarring in de hemel,
want niemand kon zeggen
waar die nieuwe ster, die zo anders was
dan zij zelf nu eigenlijk vandaan kwam.
Zo werd alle bedrog ongedaan gemaakt
en de knellende band van de boosheid
door deze nieuwe ster tenietgedaan.
De onwetendheid werd weggenomen,
de vroegere heerschappij van satan
werd door de komst van U, o Christus,
van zijn kracht en macht beroofd.
Toen God zich op menselijke wijze
aan het menselijk geslacht geopenbaard had,
zorgde dat voor een vernieuwing van het leven,
van het leven dat onvergankelijk is.
Dat wat bij God gereedgemaakt werd,
dat nam nu een aanvang in de tijd.
Door de verschijning van deze ster
werd alles tegelijk in beweging gezet,
omdat Hij zorg droeg voor de ontbinding
van de dood en de hel, tot redding van de mensheid.
Geloofd zij deze ster!

Christushymne door Ignatius van Antiochië (2e eeuw na Christus)

Het antwoord van de gelovige gemeenschap op het verkondigde woord

 • Glorialied….
 • kaarsje aansteken.

Collecte

 • Geen collecte

Aanbevelingsgebed

Suggestie:

God, wij brengen U met wierook dank voor Uw licht en Uw liefde. Geef, dat wij  iedere dag mogen ervaren dat u die aan ons geeft.

Laat ons bidden……. Heer, onze God……..

(wierook aanmaken en bij kerststal neerzetten/ kerstgroep bewieroken)

God, onze Vader, liefde, troost, warmte en aandacht zijn als mirre, als geurige en genezende zalf voor wie lijdt. Wij bieden u onze mirre aan : onze aandacht voor mensen naast ons en vragen U.: leer ons Uw gezicht steeds beter herkennen in de mensen om ons heen.

Laat ons bidden….Heer onze God….

(een karafje geurolie neerzetten)

Goede God. Goud is onze derde gave: het goud van alles wat wij in Uw naam doen: het goud van ons hart, onze handen en onze geest. Geef ons de kracht van Uw Geest, zodat wij zelf een licht voor anderen kunnen zijn.

Laat ons bidden……. Heer, onze God……..

(een kaart voor een zieke, of: een kaartje of kaarsje voor iemand die net een dierbare verloor; een pakketje levensmiddelen voor wie dat gebruiken kan, bij de tafel neerleggen/neerzetten.)

Afsluiten met: onze Vader…

Gedicht…

Uit: Psalm 40

U wenst geen slachtoffers en geen geschenken;
om te luisteren hebt U mij oren gegeven,
brandoffers en zoenoffers vraagt U niet.

Daarom zeg ik: ‘Hier ben ik, ik sta klaar’;
over mij staat in de boekrol geschreven:

‘Uw wil uitvoeren, mijn God, is alles wat ik wens,
uw Wet is voor mij vlees en bloed’;
van uw heil ben ik de blijde verkondiger
binnen de grote gemeenschap.
Mijn lippen houd ik niet gesloten,
dat weet U, HEER:

ik houd uw heil niet geheim diep in mijn hart:
van uw trouw en redding maak ik melding;
ik verzwijg voor de grote gemeenschap niet
het verhaal van uw liefde en trouw.

En U, HEER,
zult uw hart niet sluiten voor mij;
uw liefde en trouw
zullen mij altijd beschermen,

Lied

strofe:

‘Ook wij, uitverkoren, mogen U begroeten
en kussen Uw voeten, Emmanuël.
Wij willen geven, hart en geest en leven.
Komt, laten wij aanbiedden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden
die Koning.’

Sluiting

Slotgebed

God, Vader, we hebben de ster, het licht van Uw Zoon gezien, en we hebben Hem geschenken gebracht om Hem te eren.
Wees dan in Uw Zoon Jezus ons licht ,  het stralend baken op ons pad. Laat ons met dit licht het grote geheim van Uw geboorte, dood en verrijzenis steeds beter leren kennen.
Wij vragen het U door Christus, onze Heer, samen met de heilige Geest. Amen.
(uit: vieringen, jaar 1, code 1241)      

Wegzending/zegen

De Heer schenke u zijn vrede. Hij beware u voor onheil en geleide u tot eeuwig leven.

Kruisteken

(gongslag, belletjes rinkelen)

Uittocht

Kerstliedjes

Samenzang

Aansluitend eventueel : samenzijn met fris, koffie, thee en iets lekkers ( klein beschuitje-met-muisjes, kerstkransje oid. Kinderen kunnen helpen.

Als het kan: liefst in een andere ruimte . Daar dan wel elementen van de kijktafel terug laten komen.
Misschien dat er nog een paar kerstliedjes gezongen kunnen worden, of anders instrumentale kerstmuziek van cd.

Eventueel: deurcollecte.

* Een viering buiten de muren van de kerk is evengoed een viering en evengoed liturgie. Het is niet zomaar een bijeenkomst. Daarom verdient het aanbeveling om van de ‘plaats van handeling’ een liturgische plaats te maken. Dat kunt u doen door duidelijk aan te geven dat, vanaf een minuut of zeven vóór aanvang van de viering, het gebied met lezenaar, microfoon en kijktafel een ‘stiltegebied’ is: geen heen-en-weer geloop, geen ‘zakelijke’ mededelingen meer vanaf de microfoon die u gebruikt in de viering, en-als het enigszins mogelijk is-: stilte. Als er rust uitgaat van die plaats zal het voor iedereen duidelijk zijn: dáár gaat straks iets gebeuren…

Tips:

Uit de algemene informatie uit de methode blijkt, dat je met al je zintuigen en heel het lichaam ‘viert’. En symbolen dragen daar een flinke steen aan bij. Dat biedt – met name in vieringen met jonge kinderen- tal van mogelijkheden.

Jongeren die niet durven voorlezen of iets opzeggen, kunt u iets laten ‘doen’: het aandragen en aanreiken van symbolische tekens ( zoals het dragen van het Bijbelboek, de witte doek ).

Wilt u nog eens kijken naar gebeden etc. uit jaar 1 en 2? Dat kan.
Kies de code voor de vieringen jaar 1: 1241, voor jaar 2: 1243

Pagina afdrukken | 1742 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2023 Bisdom Roermond