Handreikingen en bouwstenen voor vieringen - Pasen

Pasen

Bij de methode hoort een aparte module ‘vieringen’. Daarin wordt een inleiding op liturgie gegeven. Daar treft u ook een schema aan voor een H. Mis en voor een Woord- en gebedsviering.  De bouwstenen  van de website zijn een hulp bij het gestalte geven van vieringen. Hierbij worden de schematische overzichten van H. Mis en Woord- en gebedsviering gebruikt, zoals die in de methode staan.

Pasen

Wanneer u vlak vóór Pasen een viering wilt organiseren dan doet u er goed aan in gedachten te houden dat er in de Goede Week al veel – en ook heel specifieke- vieringen zijn. U zult daar niet altijd gemakkelijk bij aan kunnen sluiten.  
Bovendien is wordt de Paasnachtwake door kinderen van  deze leeftijdsgroep nauwelijks ooit bijgewoond. ( tijdstip, duur).
Daarom hieronder een model om te komen tot een – korte- viering op Paaszaterdag. Let wel: deze kan nooit een vervanging zijn van de Paasnachtwake.
U kunt vieren:

 • - met de kinderen van uw groep
 •   met uw groep en hun (groot)ouders/ verzorgers
 •   met iedereen die geïnteresseerd is, in het bijzonder gezinnen met jonge kinderen.

Uitgangspunt

In de bijeenkomst hebben de kinderen ‘ommekeer’ besproken en ook lijfelijk ervaren. Het is te ingewikkeld om die ‘omkeerwerkvorm’  in een viering te herhalen.
Voor deze viering is dan ook gekozen om de overgang ‘van donker naar licht’, van ‘dood naar leven’ en ‘van verdriet naar blijdschap’ te symboliseren dmv een kaars.( niet ontstoken, droevig gezicht; ontstoken, blij gezicht). Omwisseling van paarse naar witte kleur, van gesloten naar open graf, van stilte naar feestmuziek etc. brengen deze ommekeer.
Het thema en de ervaring  ‘omkeer brengt nieuw leven’ is dus in gewijzigde vorm overgenomen uit de module.

In de Paasnachtwake spelen  ‘licht’ en de bijzondere kaars ook een belangrijke rol…

Voorbereiden

Voorafgaand aan de viering:

 • Kies een tijdstip dat in dat drukke weekprogramma het meest geschikt is, zeker wanneer u gebruik wilt maken van het kerkgebouw.
 • Op tijd nagaan of er een koortje medewerking kan verlenen
 • Uitnodigingen meegeven/ versturen
 • Duidelijke mededelingen doen in parochieblad/ dorps-of wijkkrant
 • Overleg met verantwoordelijke uit het pastoraal team of werkgroep(en)
 • Is de viering in het kerkgebouw? Neem die dan even door met de koster.

Voor de viering zelf:

 • Kijktafel klaarzetten, en het blauwe kleed met sterretjes erachter ophangen,
 • Op de kijktafel: afbeelding van gesloten graf, kruisje, bedekt met paarse doek, enkele kaarsjes.
 • Zorgen voor: witte doeken ( voor lezenaar en over kruisje)
 • Zorgen voor een kaars: aan de ene kant een huilend gezichtje op een lila papier, aan de andere kant een blij gezicht op een witte achtergrond ( type: smiley). Met kleine speldjes of plakband kunt u de papieren vastzetten. Neem een wat grotere kaars, zodat de gezichtjes goed te zien zijn. De kaars moet ook eventjes kunnen branden.
 • Of: een huispaaskaarskaars die u met een papier voor de helft zwart maakt. Aan de andere kant dus de afbeelding van de huispaaskaars.
 • Zorgen voor engel, witte doeken, afbeelding van geopend graf.
 • Zorgen voor lezenaar, of anders duidelijke plaats waar gelezen wordt ( boekenstandaard met van tafel afhangende paarse doek).
 • Zorgen voor tamboerijn, rinkelbelletjes, etc.: instrumentjes die een bescheiden geluid maken….( 4-6 stuks) Willekeurig op zitplaats voor kinderen leggen.

Viering op Paaszaterdag

Opening

Intocht

Betreden liturgische ruimte* in stilte. Sinds het zingen van het ‘Gloria’ op Witte Donderdag luiden de kerkklokken niet.
Wilt u toch een signaal geven dan kunt u een ratel gebruiken.
Kinderen kunnen het Bijbelboek, een engel, de witte doeken, de voorbereide kaars, een afbeelding van een open graf meedragen.
Het Bijbelboek wordt op de lezenaar gelegd. De overige dingen nemen de kinderen mee naar hun zitplaats.

Kruisteken

Groet en korte inleiding

Suggestie: Wanneer mensen verdriet hebben, zoeken ze elkaar op. Zeker wanneer er iemand gestorven is. Dan zoeken we troost bij elkaar. We zijn ook verdrietig. Jezus is aan het kruis gestorven! Misschien, als we ons verdriet delen, en hopen, bidden, wachten, stil zijn, dat ons verdriet dan omkeert naar blijdschap.

Openingsgebed

Suggestie: God, Vader, wij bidden tot U. We staan stil bij de dood van Uw Zoon. Geef ons dan vergeving, geef ons troost, laat ons geloof groeien dat er verlossing is en dat U altijd doet wat U belooft. Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Lied

‘Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd. God zal doen, wat Hij je heeft beloofd’. ( Uit modules ) 1x zingen, zonder begeleiding.

Plaatsen van de bijzondere kaars op de kijktafel

Suggestie: ‘In de bijeenkomst hebben we gepraat over de sterretjes op de doek. Ze staan voor alle mensen die gestorven zijn en dicht bij God zijn.
We hebben kaarsjes op tafel gezet: zij zijn er voor alle mensen die nog maar pas iemand verloren hebben.
Kaars: we zetten je midden tussen al die kaarsjes. Jij bent de kaars van ons grote verdriet. Jezus is dood! Maar je bent ook een teken van onze hoop dat er een omkeer komt en we weer blij worden en God er dankbaar voor zijn omdat Hij doet wat Hij belooft.’
U roept het kind dat de kaars heeft naar de kijktafel. Kaars met de afbeelding van het huilend gezichtje naar voren zetten ( of: met de zwarte zijde naar voren).

Verkondiging van het Woord

1e lezing, tussenzang en 2e lezing laten vervallen

Vers voor het evangelie

Lied

‘Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd. God zal doen, wat Hij je heeft beloofd’. ( Uit  modules ) 1x zingen, zonder begeleiding.

Evangelie

Paasverhaal uit module 16
Uitnodigen om te gaan staan

Afsluiten met: Alleluia, alleluia, alleluia, Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd. God zal doen wat Hij je heeft beloofd.’ Enkele malen herhalen. De kinderen mogen er intussen met de muziekinstrumentjes een echt feest van maken.
Of: Alleluialied ( event. Van CD), herhalen. Dan kunt u echter de kinderen niet zelf
feestmuziek laten maken…
NB.: het is niet onverstandig om de instrumentjes in te ( laten) zamelen als dit gedeelte
afgerond wordt. Dan kunt u in alle rust verder met de viering.

In plaats van de overweging

Intussen zet u de engel op de kijktafel, verwisselt u paarse doeken voor witte, plaatst u het Bijbelboek en, op de voorgrond: de afbeelding van het lege graf.
Dit alles met hulp van de kinderen.
Symbolen en tekens kunnen voor zich spreken…………
Als het weer stil geworden is keert u de kaars om met het blije gezicht ( of: de kant met het motief van de huispaaskaars) naar voren en steekt haar aan. U kunt de kleine kaarsjes daaraan aansteken.

Suggestie: Bij het omkeren van de kaars zou u kunnen zeggen: ‘Kaars, er is omkeer gekomen. Donker werd licht, het gesloten graf is open. Verdriet werd blijdschap. Jezus leeft! Hij is het Licht voor de wereld. ’

Het antwoord van de gelovige gemeenschap op het verkondigde woord

Aanbevelingslied

God, wij vragen U: geef ons hoop. Laat ons bidden…Heer….
God wij vragen U: geef ons geloof. Laat ons bidden…Heer….
God wij vragen U: geef ons liefde. Laat ons bidden…Heer….
Afsluiten met: onze Vader…

Lied

Alleluialied, event. Van CD

Sluiting

Slotgebed

Lieve God,
Wanneer vele kaarsjes branden,
Is dat een prachtig gezicht.
Want dan zie je iedereen
als in een zee van licht.

Ik denk dan stiekem bij mezelf
‘ Zo moest het altijd zijn:
een zee van licht
en nergens donker en pijn.
Het Licht van Jezus in de straat,
op school en op elk plein.’

Het Licht van Pasen schijnt.
Het is aan ons te zorgen,
dat dit Licht nooit verdwijnt.
Wilt U ons helpen, lieve God,
licht en vreugde van Pasen
voor elkaar te zijn.
Dat vragen wij door Christus onze Heer,
die bij U leeft,
voor altijd.
Amen.
(uit module 16)

Wegzending/zegen

De Heer schenke ons zijn vrede. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Kruisteken

(gongslag, belletjes rinkelen)

Uittocht

* Een viering buiten de muren van de kerk is evengoed een viering en evengoed liturgie. Het is niet zomaar een bijeenkomst. Daarom verdient het aanbeveling om van de ‘plaats van handeling’ een liturgische plaats te maken. Dat kunt u doen door duidelijk aan te geven dat, vanaf een minuut of zeven vóór aanvang van de viering, het gebied met lezenaar, microfoon en kijktafel een ‘stiltegebied’ is: geen heen-en-weer geloop, geen ‘zakelijke’ mededelingen meer vanaf de microfoon die u gebruikt in de viering, en-als het enigszins mogelijk is-: stilte. Als er rust uitgaat van die plaats zal het voor iedereen duidelijk zijn: dáár gaat straks iets gebeuren…

Tip

De boodschappenmand was er iedere bijeenkomst bij. Misschien mogen er wat grotere kinderen naar de Paasnachtwake? Dan kunnen zij de mand daar als offergave aandragen. Of misschien kan hij als gave zijn woordje meespreken in de mis van eerste paasdag…

Liedsuggesties

’t Is Pasen. Jan Visser. Het is feest vandaag! 20 liedjes voor gedenk-en feestdagen. Kok, 2005. P.24/25. ISBN: 90 435 1048 3

Ik steek de kaars van Pasen aan. Jan Visser. Het is feest vandaag! 20 liedjes voor gedenk-en feestdagen. Kok, 2005. P.126/27. ISBN: 90 435 1048 3

Pagina afdrukken | 2559 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2021 Bisdom Roermond