Handreikingen en bouwstenen voor vieringen - Pasen

Pasen

In module 19  is het hoofdthema: bidden. De jongeren worden ermee  in aanraking gebracht en ze leren het ‘Onze Vader’, het gebed dat Christus zelf zijn volgelingen leerde.

De Kerk heeft ook haar eigen gebed: het getijdengebed. Daar kunt u met de jongeren altijd in meedoen.

Met de suggesties hieronder kunt u een verantwoorde getijdengebedsviering opstellen voor Witte Donderdag (vooravond) of Goede Vrijdag (middag).

In 2005 en 2007 werden respectievelijk  het ‘Klein Getijdenboek’ en het ‘Getijdenboek voor kinderen’ uitgegeven door  de Nationale  Raad voor Liturgie in opdracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Zij bieden u beide een vereenvoudigde vorm van het getijdengebed en geven u een  leidraad om te komen tot een verantwoorde  getijdengebedsdienst die aansluit bij de geloofspraktijk van de Kerk.

Getijdengebedsviering op Witte Donderdag of Goede Vrijdag

Voorbereiden

 • Zorgen voor voldoende prints met uitgewerkte gebedsviering
 • Zorgen voor bekendheid, mocht u besluiten deze viering samen met de jongeren , parochianen  en andere kerkgangers te doen.( Parochieblaadje, dorps- of wijkkrant).
 • Beslis: in het kerkgebouw of parochieruimte? In de Goede Week is het druk: bespreek daarom e.e.a. tijdig met betrokkenen.
 • Kies het tijdstip zorgvuldig: iedereen moet in de gelegenheid gesteld worden om de reguliere vieringen van deze dagen bij te kunnen wonen. Deze gebedsviering is namelijk geen vervanging van die  vieringen van die dag.

Suggesties

 • Houdt u het bij het ene lied op Goede Vrijdag- een dag van stilte en bezinning. Pas met het uitgezongen ‘Gloria ’in de Paasnachtwake klinkt immers weer muziek in de kerk.
 • Gebruik óf het ‘Getijdenboek voor kinderen’ óf het ‘Klein Getijdenboek’…
 • Tekst en gezang uit bijeenkomst 2 van module 19 kunt u bijvoorbeeld gebruiken op Witte Donderdag ( avond) of Goede Vrijdag ( middag).  Dan voegt u dus eigen elementen in in wat reeds voorhanden is, maar het zijn teksten die de jongeren in de bijeenkomst gehoord/ gezongen hebben en slaan dus een brug van theorie naar ervaring in de praktijk.
 • Volg verder de vaste structuur van het getijdengebed , u vindt aanwijzingen in de beide boekjes.
 • Zeg de psalmen zoals dat bij het getijdengebed gebruikelijk is: een voorganger en 1 of 2 (gescheiden) groepjes .

Bijv.ps. 118 (117, dit is een traditionele paaspsalm.)
lector/ voorganger:
Antifoon:
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
(korte pauze)
‘wij zullen hem vieren in blijdschap.

Groep 1 + lector:
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig
(korte pauze)
Eindeloos is zijn erbarmen.

Groep 2 + lector:
Herhaalt het, stammen van Israël, dankt de Heer
(korte pauze)
Eindeloos is zijn erbarmen.

En zo leest u dan de hele psalm verder.

Op het einde leest u:

Groep 1: Eer aan de Vader, en de Zoon
(korte pauze)
en de heilige Geest.

Groep 2: Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alle psalmen kunnen zo worden gelezen . Dat geeft het getijdengebed zo zijn eigen ritme , dynamiek en… rust.

 • Het is wellicht verstandig om het getijdengebed zelf op papier uit te werken en deze uitwerking te printen voor iedere deelnemer. Dat voorkomt onduidelijkheid en onrust omdat er anders heen-en –weer gebladerd moet worden in het getijdenboekje.
 • Bovendien hebt u dan niet voor iedere deelnemer een eigen getijdenboekje nodig, mochten er in uw parochie niet voldoende exemplaren voorhanden zijn.
 • Misschien kunt u de uitwerking doen met een of meer van de jongeren die daartoe geïnteresseerd zijn.

Hier treft u géén uitgewerkte versie aan: u kunt immers zelf kiezen voor dag (en tijd) en voor welk getijdenboek u als uitgangspunt gebruikt. Bovendien: wanneer jongeren u helpen met het uitwerken is dat een extra ‘leermoment’: de kennismaking met het gebed van de Wereldkerk.

Getijdenboekje  voor kinderen.2007. Nederlandse Bisschoppenconferentie. Nationale Raad voor Liturgie.
Verkrijgbaar bij: Administratie NRL,  Biltstraat 121, 3507 LA  Utrecht.

Klein Getijdenboek. 2005. Nederlandse Bisschoppenconferentie. Nationale Raad voor Liturgie.
Verkrijgbaar bij: Administratie NRL,  Biltstraat 121, 3507 LA  Utrecht.
In co-editie  met de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg. Brussel.
Verspreiding in België: LICAP, Guimardstraat 1, 1040 Brussel (BE) . ISBN: 90 6858 645 9

Pagina afdrukken | 1942 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2021 Bisdom Roermond