Handreikingen en bouwstenen voor vieringen - Kerstmis

Kerstmis

Bij de methode hoort een aparte module ‘vieringen’. Daarin wordt een inleiding op liturgie gegeven. Daar treft u ook een schema aan voor een H. Mis en voor een Woord- en gebedsviering.  De bouwstenen  van de website zijn een hulp bij het gestalte geven van vieringen. Hierbij worden de schematische overzichten van H. Mis en Woord- en gebedsviering gebruikt, zoals die in de methode staan.

In de nachtmis van 24 december en ook op 1e Kerstdag geven veel koren, ensembles en fanfares graag acte de présence. Het is niet altijd gemakkelijk om daar als catechesegroep ook nog bij aan te schuiven.
Vandaar dat er hier suggesties gegeven worden voor vieringen die u vrij gemakkelijk zelf kunt verwezenlijken, zonder anderen voor het hoofd te stoten.

Maar uiteraard zijn elementen uit de vieringen zoals u die hierboven aantreft, altijd in te passen in , bijvoorbeeld, een nachtmis die ook gezinsviering is. Dat vraagt dan wat meer voorbereiding en overleg vooraf.

Kerstmis

Met de bouwstenen zoals die hieronder staan kunt u

 1. een viering maken met de kinderen uit uw groep , samen met hun (groot)ouders/verzorgers
 2. een viering maken met de kinderen uit uw groep én de andere kinderen uit de parochie en hun ouders/verzorgers als Woord- en gebedsdienst op 24 december, met aansluitend ‘kindje wiegen’

Voorbereiden:

Voorafgaand aan de viering:

 • Op tijd nagaan of er een koortje medewerking kan verlenen
 • Uitnodigingen meegeven/ versturen
 • Duidelijke mededelingen doen in parochieblad/ dorps-of wijkkrant
 • Overleg met verantwoordelijke uit het pastoraal team of werkgroep(en)
 • Is de viering in het kerkgebouw? Neem die dan even door met de koster.

Voor de viering zelf:

 • Tafel klaarzetten,  
 • Adventskrans op/ bij de kijktafel. Zorgen dat er in het midden plaats is voor één, grotere, vijfde kaars.
 • Zorgen voor kleine kerstgroep ( Jozef, Maria, os, ezel, engel of ster, kribje, herder(s), schapen).
 • Zorgen voor lezenaar, of anders duidelijke plaats waar gelezen wordt ( boekenstandaard met van tafel afhangende paarse doek).

AD.1 Viering met de groep en (groot)ouders/verzorgers

( in de week vóór Kerstmis )

Opening

Intocht

 • Bij betreden liturgische ruimte’* rinkelen met belletjes, gongslag . Als teken: ‘We zijn begonnen’…
 • Intrede met gezang ( Wij komen tezamen….oid, event. meezingen met CD van ander adventsliedje)
 • Een kind draagt het evangelieboek, of het boek met het kerstverhaal. Bij binnenkomst op de plek leggen waar er straks uit gelezen wordt. (lezenaar of tafel. Deze event aangeven met paarse doek. Na kerstverhaal kan die vervangen worden door een witte doek. Deze dan vantevoren klaarleggen nabij lezenaar.)
 • Eén kind draagt een witte doek en legt die op de kijktafel. Daar wordt straks de kerststal op geplaatst.
 • Eén kind met het kribje, een ander Jozef, Maria ,os ezel etc…
 • Event.: één kind draagt de vijfde kaars: de Kerstkaars. Deze komt ook bij de lezenaar.

Kruisteken

Wij, kleine en grote Christenen komen bij elkaar.
Al meer dan 2000 jaar hebben we een herkenningsteken. We maken een gebaar. Iedere keer als we bij elkaar komen. Om te laten zien dat we bij elkaar komen in de naam van Vader God, van zijn Zoon, Jezus, het kind van Kerstmis . En in de naam van de heilige Geest die altijd heel dichtbij is.
Maken we samen het kruisteken:
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Groet en korte inleiding

Suggestie: “Welkom. We zijn hier bij elkaar om de geboorte van Jezus te vieren. Vier weken wachten we al. Iedere week werd het iets lichter omdat er steeds een kaarsje méér aangestoken mocht worden. Jezus, de Zoon van God wordt geboren. God had dat beloofd, en wat Hij belooft, dat doet Hij ook.”

Intussen worden de 4 kaarsjes op de adventskrans aangestoken.
Suggestie: U kunt daarbij (laten) uitspreken: ‘Vier kaarsjes branden. Kom, Heer Jezus, met uw licht en uw liefde waarop de wereld wacht. Amen.’

Openingsgebed

Suggestie: ‘Goede God,U bent Vader. De engel Gabriël bracht Maria de boodschap dat uw Zoon geboren zal worden. Samen met Jozef en Maria tellen we de uren af tot het Kerstmis wordt.  
Wij bidden U : geef ons Uw genade, geef ons geloof, hoop en liefde. Dit vragen wij door Jezus Christus, de Heer. Amen. ’

Lied

Adventslied, bijv.: ‘Kijken naar wat komt.’

Vers voor het evangelie

Alleluia. Kom, Heer Jezus, met uw licht en uw liefde waarop de wereld wacht. ’

Verkondiging van het woord

1e lezing, tussenzang en 2e lezing laten vervallen. Men kan blijven zitten…

Het verhaal van Kerstmis

Kind: Mevrouw/ meneer , mag ik u iets vragen?
Lector: Jazeker...

Kind: Waarom hebben we net woorden gehoord over  ‘het licht’, en ‘een nieuw begin’?
En waarom is het zo’n bijzondere nacht?

Lector:
Lang geleden besloot Vader God om zijn liefde en licht weer terug te brengen in de wereld. Dan zouden alle mensen gelukkig kunnen worden.
En God  zorgde dat zijn eigen Zoon geboren werd. Die zou liefde, licht en leven voor de mensen zijn.
Deze nacht denken we daar aan. Aan de geboorte van Gods Zoon, Jezus.
Maria was de moeder…
Gods zoon die zomaar mens wordt, net als wij. Dat is wel héél bijzonder, vind je niet?
Weet je wat? Wij vertellen het verhaal, en het koor en alle mensen hier zingen de liedjes….dan is het net of wij allemaal herders zijn die naar de stal komen.

(tekst uit module 7)
Lector:
Maria kreeg bezoek. Er kwam een engel.
En die zei haar: “ Je zult een kindje krijgen.
Dat kindje krijgt de naam ‘Jezus’.
( Mariafiguur wordt neergezet).

Een tijd later kreeg het volk te horen
dat iedereen zich moest laten registreren.
Niemand vond het leuk maar iedereen deed het.
Dat moest van de keizer in Rome.
Niet omdat de keizer alle mensen wilde leren kennen.
Nee, het was om belasting te betalen.
Als je geregistreerd was
kon de keizer zien
of je belasting had betaald.

Jozef woonde in Nazareth, in Galilea
Hij was uit het huis van koning David.
Bethlehem was de stad waar hij vandaan kwam.
Daarom moest hij zich in Bethlehem registreren.
Bethlehem ligt in Judea.
Dat is vele dagen lopen vanaf Nazareth.

Jozef ging naar Bethlehem.
Maria, reisde met hem mee.
( Jozef en de ezel komen erbij)

Lied: Bijv. ’Maria die zoude’ (eerste 3 strofen)

In Bethlehem wilde haar kind geboren worden.
Een zoon werd geboren.
Maria wikkelde hem in doeken
Ze legde hem in een voerbak.
Er was voor hen geen plaats was in de herberg.
(Kribje neerzetten, vijfde kaars in het midden van adventskrans aansteken)
Lied: Bijv. ’Maria die zoude’, strofe 4

Daar in de buurt waren ook herders.
Zij hielden de wacht bij hun kudde.
Opeens stond een engel bij hen,
stralend van de heerlijkheid van God.

De herders schokken maar de engel stelde hen gerust:
"Schrik niet want ik verkondig u een blijde boodschap.
Een blijde boodschap voor u en voor het hele volk.
Vandaag is in Bethlehem uw redder geboren.
Hij is de Messias, de Heer.
Ga en zoekt hem.
U zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld
Het ligt in een voerbak. "
Plotseling zagen zij een heel leger van engelen.
Samen loofden dezen de Heer:
"Glorie aan God in de hoogste hemel.
Vrede op aarde aan de mensen!"

Lied: Gloria. ‘Eer aan God in onze dagen…’
( Event. Tijdens zingen Gloria de paarse doek op de lezenaar omwisselen voor de witte).

Toen de engelen weer terug waren naar de hemel
de herders zeiden tegen elkaar:
"Kom, laten we naar Bethlehem gaan.
Laten we zien of waar is wat de engelen vertelden."

Ze gingen naar Bethlehem.
Daar vonden ze Maria, Jozef en het kind.
Ze vertelden ze wat hen over dit kind was gezegd.
Iedereen die het hoorde stond verbaasd.
Maria bewaarde dit alles in haar hart en overwoog het daar.
( Herders, schaapjes en engel bij de kerststal zetten)

Lied: Zeg eens herder

De herders keerden naar hun kudden terug.
Ze verheerlijkten God om alles wat zij gezien hadden.
Het was precies zoals de engel had gezegd.

Een week later kreeg het kind de naam Jezus.

Lied: Er is een kindeke.

OVERWEGING

De vijfde kaars, de kerstkaars brandt. Jezus, Gods Zoon is geboren. God doet wat Hij belooft. Van nu af is alles anders. Iedere keer als we het Kind in het kribje zien, mogen we daar aan denken.

Het antwoord van de gelovige gemeenschap op het verkondige woord

Lied

Vredeswens

Suggestie: Jezus, de koning van de vrede is geboren! Hij brengt die overal op aarde. Te beginnen bij ons. Wenst elkaar de vrede.
NB.: De kinderen beginnen ermee!

Aanbevelingsgebed

Bidden voor: wereld, Kerk en gelovigen + eigen intenties ( géén misintenties, want het is een Woord- en gebedsdienst…)

Afsluiten met ‘Onze Vader’
Eventueel: strofe 3 ‘Wij komen’: Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten en kussen Uw voeten Immanuël. Wij willen geven, hart en geest en leven. Komt laten wij …etc.’

Sluiting

Slotgebed

Lieve God,

Graag was ik er bij geweest
toen de engelen zongen.
Graag was ik er bij geweest
toen de herders bij de stal kwamen.
Ik ben te laat, ik weet het.
Meer dan tweeduizend jaar.

Maar als ik mijn ogen sluit
en luister met mijn hart
kan ik het wonder ervaren
dat toen begonnen is.
(uit module 7)

Wegzending/Zegen

God wij vragen U om uw vrede. Bewaar ons voor onheil. En leid ons door dit leven tot het eeuwig leven. Amen.

Kruisteken

(gongslag, belletjes rinkelen)

Uittocht

Kerstliedjes

Samenzang, afgewisseld met koorzang

Aansluitend : samenzijn met fris, koffie, thee en iets lekkers ( klein beschuitje-met-muisjes, kerstkransje oid. Kinderen kunnen helpen.
Als het kan: liefst in een andere ruimte . Daar dan wel elementen van de kijktafel terug laten komen.
Misschien dat er nog een paar kerstliedjes gezongen kunnen worden, of anders instrumentale kerstmuziek van cd.

AD.2 Woord- en gebedsviering met kindje wiegen

Als hierboven.
U kunt de eenvoudige ‘schuldbelijdenis’ invoegen, net ná het openingsgebed, of net ná de collecte.
In plaats van ‘koffiedrinken’: alle kinderen mogen naar voren komen om even het kerstkindje vast te houden en te wiegen en eventueel een kaarsje aan te steken dicht bij de kerststal.
Eventueel: deurcollecte.
Medewerking van en koortje verdient aanbeveling!

* Een viering buiten de muren van de kerk is evengoed een viering en evengoed liturgie. Het is niet zomaar een bijeenkomst. Daarom verdient het aanbeveling om van de ‘plaats van handeling’ een liturgische plaats te maken. Dat kunt u doen door duidelijk aan te geven dat, vanaf een minuut of zeven vóór aanvang van de viering, het gebied met lezenaar, microfoon en kijktafel een ‘stiltegebied’ is: geen heen-en-weer geloop, geen ‘zakelijke’ mededelingen meer vanaf de microfoon die u gebruikt in de viering, en -als het enigszins mogelijk is- : stilte. Als er rust uitgaat van die plaats zal het voor iedereen duidelijk zijn: dáár gaat straks iets gebeuren…

Tips

Uit de algemene informatie uit de methode blijkt, dat je met al je zintuigen en heel het lichaam ‘viert’. En symbolen dragen daar een flinke steen aan bij. Dat biedt – met name in vieringen met jonge kinderen- tal van mogelijkheden.
Kinderen die niet durven voorlezen of iets opzeggen, kunt u iets laten ‘doen’: het aandragen en aanreiken van symbolische tekens ( zoals het dragen van het Bijbelboek, de witte doek ).

-U kunt na de nachtmis of op 1e Kerstdag de kinderen allemaal een kaarsje ( cupje met theelichtje) meegeven om thuis aan te steken.
-Maar kinderen delen zélf die kaarsjes ook graag uit. Het is: het licht van Kerstmis, een lichtpunt voor iedereen…
Met Pasen krijgt iedere kerkganger al een kaarsje voor de hernieuwing van de doopbeloften.
En wanneer er dan weer kinderen zijn die met Pinksteren opnieuw een kaarsje uitdelen, dan is de cirkel rond: licht met Kerstmis, met Pasen en Pinksteren.

Liedsuggesties

Waarom is ’t hier feest vandaag? T. van Vliet/ A.de Vogel. Timotheüs Kinderliedjes. liedboek 1. Sept.1991 p.103. ISBN 90 73058 27 9

Jezus is geboren. Terrye Coelho. ©Maranatha Music/ Universal Songs, Hilversum
Uit: Ga je mee op zoek? Jan Visser. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1993, p. 26/27 ISBN 90 297 1186 8

Glorie, glorie, gloria. Ga je mee op zoek? Jan Visser. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1993, p. 20/21 ISBN 90 297 1186 8

Zijn naam is Jezus. Jan Visser. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1993, p. 42/43 ISBN 90 297 1186 8

Kijken naar wat komt.(Adventslied)  We zoeken een ster. Greet Bronkerhof- van der Waa/ Gerard van Amstel. We zoeken een ster.SGO Hoevelaken. GVO Hoevelaken. ISBN: 90 7315 26 1

Kind van God. Greet Bronkerhof- van der Waa/ Gerard van Amstel. Dromen worden waar. P. 28, 2001 SGO Hoevelaken. ISBN 7315 97 0

Eer aan God. Greet Bronkerhof- van der Waa/ Gerard van Amstel. Dromen worden waar. P. 29, 2001 SGO Hoevelaken. ISBN 7315 97 0

Pagina afdrukken | 4110 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2021 Bisdom Roermond