Handreikingen en bouwstenen voor vieringen - Kerstmis

Kerstmis

Bij de methode hoort een aparte module ‘vieringen’. Daarin wordt een inleiding op liturgie gegeven. Daar treft u ook een schema aan voor een H. Mis en voor een Woord- en gebedsviering.  De bouwstenen  van de website zijn een hulp bij het gestalte geven van vieringen. Hierbij worden de schematische overzichten van H. Mis en Woord- en gebedsviering gebruikt, zoals die in de methode staan.

In de nachtmis van 24 december en ook op 1e Kerstdag geven veel koren, ensembles en fanfares graag acte de présence. Het is niet altijd gemakkelijk om daar als catechesegroep ook nog bij aan te schuiven.

Vandaar dat er hier suggesties gegeven worden voor vieringen die u vrij gemakkelijk zelf kunt verwezenlijken, zonder anderen voor het hoofd te stoten.

Maar uiteraard zijn elementen uit de vieringen zoals u die hierboven aantreft, altijd in te passen in , bijvoorbeeld, een nachtmis die ook gezinsviering is. Dat vraagt dan wat meer voorbereiding en overleg vooraf.

Kerstmis

Met de bouwstenen zoals die hieronder staan kunt u

 1. een viering maken met de kinderen uit uw groep , samen met hun (groot)ouders/ verzorgers
 2. een viering maken met de kinderen uit uw groep én de andere kinderen uit de parochie en hun ouders/verzorgers  als Woord- en gebedsdienst op 24 december, met aansluitend ‘kindje wiegen’
 3. een kindernevendienst samenstellen op 1e Kerstdag, voor al de kinderen die in de kerk zijn

Voorbereiden

Voorafgaand aan de viering:

 • Op tijd nagaan of er een koortje medewerking kan verlenen
 • Uitnodigingen meegeven/ versturen
 • Duidelijke mededelingen doen in parochieblad/ dorps-of wijkkrant
 • Overleg met verantwoordelijke uit het pastoraal team of werkgroep(en)
 • Is de viering in het kerkgebouw? Neem die dan even door met de koster.

Voor de viering zelf:

 • Kijktafel klaarzetten, en het blauwe kleed met sterretjes erachter ophangen,
 • Adventskrans op de kijktafel. Zorgen dat er in het midden plaats is voor één (grotere) vijfde kaars
 • Maria en Jozef, os en ezel op de kijktafel
 • Zorgen voor lezenaar, of anders duidelijke plaats waar gelezen wordt ( boekenstandaard met van tafel afhangende paarse doek).
 • Zorgen voor de (gevulde) boodschappenmand. *

AD.1 Viering met de groep en (groot)ouders/verzorgers

Opening

Intocht

 • Bij betreden liturgische ruimte’** rinkelen met belletjes, gongslag . Als teken: ‘We zijn begonnen’…
 • Intrede met gezang ( Wij komen tezamen….oid, event. meezingen met CD van ander adventsliedje)
 • Een kind draagt het evangelieboek, of het boek met het kerstverhaal. Bij binnenkomst op de plek leggen waar er straks uit gelezen wordt. (lezenaar of tafel)
 • Eén kind draagt de boodschappenmand en zet die bij de kijktafel.
 • Eén kind draagt een witte doek en legt die op de kijktafel.
 • Eén kind met het kribje( bij de lezenaar neerzetten)
 • Eén kind met de engel( bij lezenaar neerzetten)
 • Event.: één kind draagt de vijfde kaars: de Kerstkaars. Deze komt ook bij de lezenaar.

Groet en korte inleiding

 • Suggestie: “Welkom. We zijn hier bij elkaar om de geboorte van Jezus te vieren. Vier weken wachten we al. Iedere week werd het iets lichter omdat er steeds een kaarsje méér aangestoken mocht worden. Jezus, de Zoon van God wordt geboren. God had dat beloofd, en wat Hij belooft, dat doet Hij ook.”

Lied

 ‘Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd. God zal doen, wat Hij je heeft beloofd’ (uit modules).

Openingsgebed

‘God, Vader, U weet dat uw volk uitkijkt naar het feest van Jezus’ geboorte. Wij bidden U: laat ons de vreugde van dit grote geheim beleven en dit feest steeds weer met blijdschap vieren. We vragen het U door Christus onze Heer. Amen.’ ( naar: openingsgebed 3e zondag v.d. Advent)

Lied

Bijv. ’Maria die zoude’ (eerste 3 strofen) of ander adventsliedje

Verkondiging van het Woord

Eerste lezing

Hier : korte uitleg (max. 2 zinnen!) bij de kijktafel. Adventskrans, boodschappenmand, Maria, Jozef, os en ezel. Onderweg zijn, wachten op…, eenvoud en delen kunnen daarbij steekwoorden zijn. Duidelijk aangeven dat de gevulde boodschappenmand gegeven wordt aan iemand die die goed gebruiken kan.

Ivm duur viering: tussenzang en 2e lezing laten vervallen

Vers voor evangelie

Event. zingen:
‘Ze waren een weinig verder gegaan,
tot aan een boerenschure.
’t Is daar dat Heer Jezus geboren werd.
Daar sloten noch vensters, noch deuren’. (4e strofe  ‘Maria die zoude…’)

Evangelie

Kerstverhaal uit module 6
Uitnodigen om te gaan staan

Overweging

Die is in feite op de plaats van de eerste lezing al gegeven.

Het antwoord van de gelovige gemeenschap op het verkondigde woord

 • Hier: Glorialied….
 • Ondertussen: vervangen van de paarse doek op lezenaar door de witte doek. Plaatsen van de Kerstkaars en aansteken ervan. Kribje bij Maria en Jozef neerzetten. Net zoals de engel.
 • Vredeswens /elkaar vrede wensen. Dat kan uitgaan van het kind dat het evangelieboek óf het kribje droeg…
 • Als er plek genoeg is kunnen de kinderen een kaarsje aansteken en op de kijktafel zetten.

Collecte

Geen collecte

Aanbevelingsgebed

Hier:  gebruikmakend van slotgebed uit module 1

 • God, wij willen U danken voor alles wat U ons geeft. Dat maakt ons heel blij. God. Help ons om dankbaar te blijven. Laat ons bidden… Heer onze God….
 • God, wij willen graag naar U luisteren, maar soms lukt dat niet. Soms zijn we ongeduldig, soms geloven we U niet of soms zijn we te druk. God help ons om te luisteren. Laat ons bidden…. Heer onze God…
 • God, wij hebben Uw hulp nodig. Om te luisteren, om te kunnen geloven, om te leren vertrouwen. God, geef ons de hulp van Uw Zoon en Uw Geest. Laat ons bidden…
 • Afsluiten met: onze Vader…

Lied

Suggestie: hier is ook passend:

‘Ook wij, uitverkoren,
Mogen U begroeten,
En kussen Uw voeten, Immanuël.
Wij willen geven,
Hart en geest en leven.
Komt laten wij aanbidden…’ etc… ( strofe van ‘Wij komen tezamen’)

Sluiting

Slotgebed

Lieve God,
Wij vieren feest.Jezus is geboren!
Dat zingen alle engelenkoren.
Geboren buiten in een stal
Dat had niemand zo gedacht.
Iedereen had een deftiger plaats verwacht.
Maar Jezus is heel gewoon
En toch heel bijzonder.
Kerstmis is écht een wonder.
Amen.

( module 6, les 2)

Wegzending/zegen

De Heer schenke u zijn vrede. Hij beware u voor onheil en geleide u tot eeuwig leven.

Kruisteken

(gongslag,belletjes rinkelen)

Uittocht

Kerstliedjes

Samenzang, afgewisseld met koorzang

Aansluitend : samenzijn met fris, koffie, thee en iets lekkers ( klein beschuitje-met-muisjes, kerstkransje oid. Kinderen kunnen helpen.
Als het kan: liefst in een andere ruimte . Daar dan wel elementen van de kijktafel terug laten komen.
Misschien dat er nog een paar kerstliedjes gezongen kunnen worden, of anders instrumentale kerstmuziek van cd.

AD.2 Woord- en gebedsviering met kindje wiegen

Als hierboven.
U kunt de eenvoudige ‘schuldbelijdenis’ invoegen, net ná het openingsgebed, of net ná de collecte.
In plaats van ‘koffiedrinken’: alle kinderen mogen naar voren komen om even het kerstkindje vast te houden en te wiegen en eventueel een kaarsje aan te steken dicht bij de kerststal.
Eventueel: deurcollecte.
Medewerking van en koortje verdient aanbeveling!
Als u wilt dat de boodschappenmand ter plekke gevuld wordt: dat op tijd aankondigen in parochieblaadje e.d. De mand zal bezorgd worden bij iemand die de spulletjes goed gebruiken kan.
In de nachtmis zal de mand er als ‘offergave’ ook bij zijn.

AD.3 kinderwoordienst/nevendienst op 1e Kerstdag

 • Kijktafel klaarzetten met daarop: adventskrans, Maria, Jozef, os en ezel, gevulde boodschappenmand bij de tafel neerzetten.
 • Bij binnenkomst kinderen: 4 adventskaarsen aansteken
 • Samen kijken en bespreken wat er op de tafel staat……….
 • Kerstverhaal vertellen…
 • Vijfde kaars aansteken
 • Kindje in kribje bij Maria, Jozef os en ezel neerzetten.
 • De herders kwamen en brachten wat te eten en te drinken mee…. De boodschappenmand bespreken: nog steeds zijn er mensen die net zo arm zijn als Jezus .
 • De mand bij terugkeer in de kerk als ‘offergave’ zijn woordje laten meespreken.

* De boodschappenmand was er iedere bijeenkomst bij. Geen wonder dus dat die ook in de vieringen terugkomt. Het vergt wel wat organisatie wanneer u aan ieder gezin dat deelneemt aan de vieringen buiten de eigen groep (kindje wiegen, kindernevendienst) een bijdrage voor de mand vraagt.

Misschien mogen er wat kinderen naar de nachtmis? Dan kunnen zij de mand daar als offergave aandragen. Of misschien kan hij als gave zijn woordje meespreken in de mis van eerste kerstdag…

** Een viering buiten de muren van de kerk is evengoed een viering en evengoed liturgie. Het is niet zomaar een bijeenkomst. Daarom verdient het aanbeveling om van de ‘plaats van handeling’ een liturgische plaats te maken. Dat kunt u doen door duidelijk aan te geven dat, vanaf een minuut of zeven vóór aanvang van de viering, het gebied met lezenaar, microfoon en kijktafel een ‘stiltegebied’ is: geen heen-en-weer geloop, geen ‘zakelijke’ mededelingen meer vanaf de microfoon die u gebruikt in de viering, en-als het enigszins mogelijk is-: stilte. Als er rust uitgaat van die plaats zal het voor iedereen duidelijk zijn: dáár gaat straks iets gebeuren…

Tips

Uit de algemene informatie uit de methode blijkt, dat je met al je zintuigen en heel het lichaam ‘viert’. En symbolen dragen daar een flinke steen aan bij. Dat biedt – met name in vieringen met jonge kinderen- tal van mogelijkheden.
Kinderen die niet durven voorlezen of iets opzeggen, kunt u iets laten ‘doen’: het aandragen en aanreiken van symbolische tekens ( zoals het dragen van het Bijbelboek, de witte doek ).

 • U kunt na de nachtmis of op 1e Kerstdag de kinderen allemaal een kaarsje ( cupje met theelichtje) meegeven om thuis aan te steken.
 • Maar kinderen delen zélf die kaarsjes ook graag uit. Het is: het licht van Kerstmis, een lichtpunt voor iedereen…

Met Pasen krijgt iedere kerkganger al een kaarsje voor de hernieuwing van de doopbeloften.
En wanneer er dan weer kinderen zijn die met Pinksteren opnieuw een kaarsje uitdelen, dan is de cirkel rond: licht met Kerstmis, met Pasen en Pinksteren.

Liedsuggesties

Wat God zegt, gebeurt ook echt. J.Mulder/ A.de Vogel. Timotheüs Kinderliedjes.liedboek 1. Sept.1991 p.106. ISBN 90 73058 27 9

Het is Advent. Greet Bronkerhof- van der Waa/ Gerard van Amstel. Dromen worden waar. P. 22/23, 2001 SGO Hoevelaken. ISBN 7315 97 0

Kijk naar het licht. Greet Bronkerhof- van der Waa/ Gerard van Amstel. Dromen worden waar. P. 14/15, 2001 SGO Hoevelaken. ISBN 7315 97 0

Toch is het feest. Jan Visser. Het is feest vandaag! 20 liedjes voor gedenk-en feestdagen. Kok, 2005. P.10/11. ISBN: 90 435 1048 3

De herdertjes. Jan Visser. Het is feest vandaag! 20 liedjes voor gedenk-en feestdagen. Kok, 2005. P.12/13. ISBN: 90 435 1048 3

Jezus is geboren. Terrye Coelho. © Maranatha Music/ Universal Songs, Hilversum
Uit: Ga je mee op zoek? Jan Visser. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1993, p. 26/27 ISBN 90 297 1186 8

Glorie, glorie, gloria. Ga je mee op zoek? Jan Visser. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1993, p. 20/21 ISBN 90 297 1186 8

Pagina afdrukken | 2922 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2021 Bisdom Roermond