Handreikingen en bouwstenen voor vieringen - Kerstmis

Kerstmis

In de modules werd ruim aandacht geschonken aan ‘roeping’ en leven vanuit je geloof. Door  voorbereiding ,  uitvoering of participatie aan diaconale acties konden de jongeren ‘geloven in de praktijk brengen’ ervaren.  De Bijbel was daarbij steeds uitgangspunt  .

Wanneer er een actie wordt gevoerd of wanneer daar actief aan wordt deelgenomen is het goed achteraf te evalueren. ‘Wat ging er fout? Wat ging er goed? En: hoe heb ik, deelnemer,  deze actie – naar lichaam en ziel ervaren?’

Rond Kerstmis en Pasen hebben de jongeren het al druk genoeg  met de actie en met deelname aan de H. Missen  van Kerstmis en Goede Week.

Het is dus niet zo’n gek idee om de evaluerende bijeenkomst , ná de feestperiode, te beginnen met een korte viering. Een  gebedsviering. Want:  diaconie  en geloofspraktijk worden immers  ook gedragen door  gebed.

De Kerk heeft haar eigen gebed: het getijdengebed. Daar kunt u met de jongeren altijd in meedoen.

Met de suggesties hieronder kunt u een verantwoorde getijdengebedsviering opstellen voor een gebedsviering, bijvoorbeeld rond de zondag van de ‘doop van de Heer’ (vanuit ons doopsel zijn we geroepen  ons geloof naar hart en ziel te beleven…)

In 2005 werd het ‘ Klein Getijdenboek ’ uitgegeven door  de Nationale  Raad voor Liturgie in opdracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
Het biedt u beide een vereenvoudigde vorm van het getijdengebed en geeft u een  leidraad om te komen tot een verantwoorde  getijdengebedsdienst die aansluit bij de geloofspraktijk van de Kerk.

VOORBEREIDEN:

  • Zorgen voor voldoende prints met uitgewerkte gebedsviering
  • Zorgen voor bekendheid, mocht u besluiten deze viering samen met de jongeren , parochianen  en andere kerkgangers te doen.( Parochieblaadje, dorps-of wijkkrant).
  • Beslis: in het kerkgebouw of parochieruimte?

SUGGESTIES:

  • Het is wellicht verstandig om het getijdengebed zelf op papier uit te werken en deze uitwerking te printen voor iedere deelnemer. Dat voorkomt onduidelijkheid en onrust omdat er anders heen-en –weer gebladerd moet worden in het getijdenboekje.
  • Bovendien hebt u dan niet voor iedere deelnemer een eigen getijdenboekje nodig, mochten er in uw parochie niet voldoende exemplaren voorhanden zijn.
  • Volg verder der vaste structuur van het getijdengebed , u vindt aanwijzingen in de beide boekjes.
  • Zeg de psalmen zoals dat bij het getijdengebed gebruikelijk is: een voorganger en 1 of 2 (gescheiden) groepjes .

Bijv. lector/ voorganger:
Bijv.ps. 118 (117, dit is een traditionele paaspsalm.)
lector/ voorganger:
Antifoon:
'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
(korte pauze)
wij zullen hem vieren in blijdschap.'

Groep 1 + lector:
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig
(korte pauze)
Eindeloos is zijn erbarmen.

Groep 2 + lector:
Herhaalt het, stammen van Israël, dankt de Heer
(korte pauze)
Eindeloos is zijn erbarmen.

En zo leest u dan de hele psalm verder.

Op het einde leest u:

Groep 1: Eer aan de Vader, en de Zoon
(korte pauze)
en de heilige Geest.

Groep 2: Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alle psalmen kunnen zo worden gelezen . Dat geeft het getijdengebed zo zijn eigen ritme , dynamiek en… rust.

  • Misschien kunt u voor de bijeenkomst ná Kerstmis zelf de uitwerking doen en er voor de bijeenkomst na Pasen enkele jongeren bijvragen om u te helpen. Ze hebben dan al zo’n gebedsviering meegemaakt en zijn misschien geïnteresseerd geraakt.
  • Als korte bijbellezing kunt u gebruik maken van enkele verzen van het evangelie die u in de bijeenkomsten hebt gebruikt en waarin het thema rond ‘roeping’ of ‘doop’ of: geloof in de praktijk brengen, het krachtigst naar voren kwam.

Hier treft u géén uitgewerkte versie aan: u kunt immers zelf kiezen voor dag (en tijd) en voor welk getijdenboek u als uitgangspunt gebruikt.
Bovendien: wanneer jongeren u helpen met het uitwerken is dat een extra  ‘leermoment’: de kennismaking met het gebed van de Wereldkerk.

Tips

Kiest u bijv. voor  de evaluerende bijeenkomst ná Pasen voor een kort gedeelte uit Mat. 25 (Heer, wanneer hebben wij U naakt gezien?... etc.)  , dan kunt u daarmee een brug slaan naar de evaluerende vergadering.  Deze bijbeltekst was om te beginnen inspiratiebron voor de diaconale actie.
Binnen de vergadering kunt u deze korte tekst bijvoorbeeld opnieuw aanhalen en vergezeld laten gaan van een presentatie van sprekende foto’s.

En die presentatie kunt u dan samen met enkele groepsleden samenstellen….

Klein Getijdenboek. 2005. Nederlandse Bisschoppenconferentie. Nationale Raad voor Liturgie.
Verkrijgbaar bij: Administratie NRL,  Biltstraat 121, 3507 LA  Utrecht.
In co-editie  met de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg. Brussel.
Verspreiding in België: LICAP, Guimardstraat 1, 1040 Brussel (BE) . ISBN: 90 6858 645 9
 

Pagina afdrukken | 2162 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2021 Bisdom Roermond