Handreikingen en bouwstenen voor vieringen - Kerstmis

Kerstmis

Bij de methode hoort een aparte module ‘vieringen’. Daarin wordt een inleiding op liturgie gegeven. Daar treft u ook een schema aan voor een H. Mis en voor een Woord- en gebedsviering.  De bouwstenen  van de website zijn een hulp bij het gestalte geven van vieringen. Hierbij worden de schematische overzichten van H. Mis en Woord- en gebedsviering gebruikt, zoals die in de methode staan.

In de nachtmis van 24 december en ook op 1e Kerstdag geven veel koren, ensembles en fanfares graag acte de présence. Het is niet altijd gemakkelijk om daar als catechesegroep ook nog bij aan te schuiven. Vandaar dat er hier suggesties gegeven worden voor vieringen die u vrij gemakkelijk zelf kunt verwezenlijken, zonder anderen voor het hoofd te stoten.

Maar uiteraard zijn elementen uit de vieringen zoals u die hier aantreft, altijd in te passen in , bijvoorbeeld, een nachtmis die ook gezinsviering is. Dat vraagt dan wat meer voorbereiding en overleg vooraf.

Met de bouwstenen zoals die hieronder staan kunt u een viering maken met de deelnemers uit uw groep , eventueel samen met hun (groot)ouders/verzorgers.

Voorbereiden

Voorafgaand aan de viering:

 • Op tijd nagaan of er een koortje medewerking kan verlenen
 • Uitnodigingen meegeven/ versturen
 • Duidelijke mededelingen doen in parochieblad/ dorps-of wijkkrant
 • Overleg met verantwoordelijke uit het pastoraal team of werkgroep(en)
 • Is de viering in het kerkgebouw? Neem die dan even door met de koster.

Voor de viering zelf:

 • Tafel klaarzetten,  
 • Adventskrans: zorgen dat er in het midden plaats is voor één ,grotere, vijfde kaars.
 • Zorgen voor kleine kerstgroep ( Jozef, Maria, os, ezel, engel of ster, kribje, herder(s), schapen).
 • Zorgen voor lezenaar, of anders duidelijke plaats waar gelezen wordt   (boekenstandaard met van tafel afhangende paarse doek).
 • Zorgen voor paarse doek ( lezenaar) en 2 witte doeken ( kijktafel)

AD.1 VIERING MET DE GROEP EN (GROOT)OUDERS/VERZORGERS

(in de week vóór Kerstmis)

Opening

Intocht

 • Bij betreden liturgische ruimte’* rinkelen met belletjes, gongslag . Als teken: ‘We zijn begonnen’…
 • Intrede met gezang ( Wij komen tezamen….oid, event. meezingen met CD van ander adventslied.)
 • Een kind draagt het evangelieboek, of het boek met het kerstverhaal. Bij binnenkomst op de plek leggen waar er straks uit gelezen wordt. (lezenaar of tafel. Deze event aangeven met paarse doek. Na kerstverhaal kan die vervangen worden door een witte doek. Deze dan van tevoren klaarleggen nabij lezenaar.)
 • Eén kind draagt een witte doek en legt die op de kijktafel. Daar wordt straks de kerststal op geplaatst.
 • Eén kind met het kribje, een ander Jozef, Maria ,os ezel etc…
 • Event.: één kind draagt de vijfde kaars: de Kerstkaars. Deze komt ook bij de lezenaar.

Kruisteken

Wij, kleine en grote Christenen komen bij elkaar.
Al meer dan 2000 jaar hebben we een herkenningsteken. We maken een heilig gebaar. Iedere keer als we bij elkaar komen. Om te laten zien dat we bij elkaar komen in de naam van Vader God, van zijn Zoon, Jezus, het kind van Kerstmis . En in de naam van de heilige Geest die altijd heel dichtbij is.
Maken we samen nu dat heilig gebaar: het kruisteken.
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Groet en korte inleiding

Intussen worden in stilte de 4 kaarsjes op de adventskrans aangestoken.

Openingsgebed

Suggestie: ‘God, Vader. U hebt door de engel Gabriël aan Maria de boodschap gebracht dat uw Zoon geboren zal worden en mens wordt zoals wij.  
Wij bidden U : laat ons delen in het grote geheim van Uw menswording, sterk ons in het geloof dat Uw Zoon onze Verlosser is en neem ons eens op in Uw goddelijk leven.
Wij vragen U dit door Christus onze Heer. Amen. ’

Lied

Adventslied, bijv.: ‘Nu daagt het in het Oosten ‘

 

Verkondiging van het Woord

Eerste lezing

Suggestie: in bijeenkomst 7 en 8 werd gesproken over ‘wachten op’ , Sint Nicolaas, Sint Franciscus (kerststal) en Kerstmis. Iedere keer werd gevraagd wat voor betekenis de verhalen in het leven van de jongeren zelf zouden kunnen hebben. U kunt een compilatie maken van hun antwoorden, bijvoorbeeld als korte statements, met de thema’s uit de bijeenkomsten als bruggetjes er naartoe…

Lied/Instrumentaal intermezzo

Vers voor het evangelie

‘Alleluia. Kom, Heer Jezus, met uw licht en uw liefde waarop de wereld wacht. Alleluia. ’ (suggestie)

Evangelie

Lucas 2, 1-7 ( het is nog Advent!)

Overweging

Suggestie: In plaats van overweging: de kijktafel opstellen:
Witte doek erop leggen, daarop de ( zelfgemaakte) kerstgroep. U kunt bij het plaatsen van de beeldjes kort iets zeggen in de trant van: ‘ Het beeldje van Jozef. Jozef maakte een keuze: voor Maria en het Kind. Bange verwachting werd: blijde boodschap…….’
Omdat de evangelietekst eindigt met de geboorte, kunt u nu ook het Christuskind in het kribje bij de groep plaatsen en de vijfde kaars aanmaken en die in de adventskrans zetten en de paarse doek van de lezenaar vervangen door een witte.

Het antwoord van de gelovige gemeenshap op het verkondigde woord

Lied

Suggestie:
bijv.: ‘In den beginne was het Woord’ JW Schulte-Nordholt, Laus Deo 683, strofen 3 en 4.
Of:
4e strofe = 2x refrein van ‘Rorate’

Voorkeur gaat in ieder geval uit naar liedteksten waar nog iets van ‘verwachten’ inzit. In de kerstnacht wordt er pas ‘Gloria’ gezongen. Dán is het pas écht Kerstmis. Want de werkelijke openbaring door de verkondiging van de engelen vindt in de mis van 24 december plaats!

Vredeswens

Suggestie: Jezus, de koning van de vrede is geboren! Hij brengt die vrede overal op aarde. Te beginnen bij ons. Wenst elkaar de vrede.
NB.: De jongeren beginnen ermee!

Aanbevelingsgebed

Bidden voor: wereld, Kerk en gelovigen + eigen intenties ( géén misintenties, want het is een Woord- en gebedsdienst…)

Afsluiten met ‘Onze Vader’

Instrumentale muziek

Bijvoorbeeld een track uit ‘the Nativity Story’ . Die film hebben de jongeren immers samen met u bekeken.

Sluiting

Wegzending/zegen

God wij vragen U om uw zegen. Bewaar ons voor onheil. En leid ons door dit leven tot het eeuwig leven.  

Kruisteken

gongslag, belletjes rinkelen

Uittocht

Aansluitend : samenzijn met fris, koffie, thee en iets lekkers. Deelnemers kunnen helpen.
Als het kan: liefst in een andere ruimte . Daar dan wel elementen van de kijktafel en/ of de bijeenkomsten terug laten komen, zodat de jongeren erover kunnen vertellen.

* Een viering buiten de muren van de kerk is evengoed een viering en evengoed liturgie. Het is niet zomaar een bijeenkomst. Daarom verdient het aanbeveling om van de ‘plaats van handeling’ een liturgische plaats te maken. Dat kunt u doen door duidelijk aan te geven dat, vanaf een minuut of zeven vóór aanvang van de viering, het gebied met lezenaar, microfoon en kijktafel een ‘stiltegebied’ is: geen heen-en-weer geloop, geen ‘zakelijke’ mededelingen meer vanaf de microfoon die u gebruikt in de viering, en-als het enigszins mogelijk is-: stilte. Als er rust uitgaat van die plaats zal het voor iedereen duidelijk zijn: dáár gaat straks iets gebeuren…

Tips

Elementen uit deze viering komen ook terug bij vieringen voor andere leeftijdsgroepen. Op die manier kunt u wellicht met een andere groep sámen een viering opzetten.

Misschien maken jongeren uit uw groep muziek en willen zij een paar instrumentale nummers ten gehore brengen.

Bij het schrijven van de aanbevelingsgebeden kunt u misschien gebruik maken van vragen of opmerkingen die de jongeren tijdens de laatste bijeenkomsten hebben gemaakt. Het verdient aanbeveling om die gebeden dan samen met de jongeren te schrijven.

Laat de deelnemers aan uw groep zo veel mogelijk zelf organiseren ( uitnodigingen maken en versturen, berichtje in parochieblad, verzorgen van de samenkomst ná de viering). De viering is immers ook de neerslag van de bijeenkomsten met hen…

Pagina afdrukken | 2784 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2024 Bisdom Roermond