Een verzoeningsviering

Een verzoeningsviering

Onderstaande verzoeningsviering is overgenomen van: Kerknet.be

Verzoeningsviering

‘IK ZAL ZUIVER WATER OP U SPRENKELEN’

In meerdere dekenaten en federaties is de gewoonte gegroeid om tegen het einde van de veertigdagentijd met verschillende parochies samen een verzoeningsviering te houden.

Daarin kan het gezamenlijk luisteren naar Gods Woord samengaan met een persoonlijke belijdenis en vraag om vergeving. Zo wordt duidelijk dat verzoening niet enkel iets is tussen God en de individuele gelovige: zonde en vergeving hebben een sociaal aspect waarin de kerkgemeenschap ten volle betrokken is.

Men kan vóóraan in de kerk een Taizé-kruis plaatsen waarbij de aanwezigen tijdens de stille tijd even kunnen komen bidden. Daarbij eventueel ook een schaal met doopwater.

Openingslied: Broeders die op uittocht gaat (Z.J. 328)

Welkom

De voorganger opent met het kruisteken en spreekt een openingswoord:
V. Deze veertig dagen voor Pasen zijn een tijd van bezinnen 
en van opnieuw beginnen.
Op deze weg is Christus onze gids:
Hij leert ons in waarheid naar ons leven te kijken,
en te onderscheiden waar we tekort schieten in de liefde.
In dit uur willen wij ons opnieuw toevertrouwen
aan de barmhartigheid van God
en aan de Heer Jezus die naar ons toe komt
om onze gebrokenheid te genezen.
Zingen we eerst ons verlangen uit naar God.

Uit psalm 42-43 (Vert. Oosterhuis – van der Plas)

Men kan de psalm in twee koren zingen op onderstaande psalmtoon, of in een afwisseling tussen een solist en de gemeenschap.

Psalm 42 vertolkt het verlangen van iemand die dorst heeft naar Gods liefde. Vanuit de herinnering aan Gods weldoende aanwezigheid vraagt de zanger(es) om opnieuw Gods steun te mogen ervaren.

Zoals een hert reikhalst naar levend water,
zo wil ik, God, met heel mijn wezen naar U toe.
Ik dorst naar God, de levende God;
wanneer sta ik eindelijk oog in oog met mijn God?
Ik heb geen brood dan tranen dag en nacht
en altijd weer hoor ik ze zeggen: ‘Waar blijft nu je God?’
Ik moet er steeds aan denken, en dan schiet mijn hart weer vol,
hoe ik meeliep in het gedrang, naar het huis van onze God.
En dan hoor ik ze weer zingen,
heel die feestelijke stoet.
Maar waarom dan zo moedeloos,
waarom zo opstandig?
Ik zal wachten op God,
en eens zal ik Hem danken.
Mijn God, Gij zijt mijn lijfsbehoud,
Gij zijt mijn God.
God, geef mij vandaag en iedere dag een teken van uw liefde,
dan zal ik voor U zingen tot diep in de nacht, zolang ik besta.
O God, rechtvaardig mij en vecht voor mij,
verlos mij uit de greep van list en leugen.
Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet:
zij gaan voor mij uit naar uw heilige berg.
Zij zullen mij brengen
tot binnen in uw huis.
Dan mag ik opgaan naar het altaar van God,
Hij die mijn vreugde is, van jongs af aan.
Dan zal ik met harpspel U danken,
mijn Heer en mijn God.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest,
God die is, die was, en die komt.

Psalmgebed

V. God van ons verlangen,
luister naar ons als de twijfel ons kwelt.
Wees de bevrijder
die Gij steeds voor uw volk zijt geweest.
Wees onze hoop, ons geluk,
onze gids naar uw heilige woning.
Daar zal ons lied U loven
door Christus, onze Heer.

Eerste l?ezing: Ezechiël 36, 16-17a.18-28 (Zondagslectionarium, A-cyclus, nr. 74)

‘Ik zal zuiver water op u sprenkelen en ge zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen’.

Acclamatie voor het evangelie:

Terwijl de acclamatie gezongen wordt, neemt een diaken of één van de aanwezige priesters het evangelieboek of lectionarium en brengt het naar de ambo.
(Uit: Nkembo. Vijftien Afrikaanse religieuze liederen met Nederlandse tekst, IJD, p. 25)

Evangelielezing: Mt. 9, 9-13 (Zondagslectionarium, A-cyclus, nr. 139)

‘U moet maar eens leren wat dit zeggen wil: Barmhartigheid wil Ik en geen offer. Want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

Overweging bij de schriftlezingen

Stilte

Litanie

Een lector bidt de aanroepingen voor. De gemeenschap antwoordt telkens met het refrein:
‘Heer, help ons weer op weg’.

V. Heer onze God, omdat wij niet altijd zien hoe groot de hoop is waartoe Gij ons roept, daarom bidden wij:
L. Als we de goede richting kwijt zijn: Heer help ons weer op weg.

Als we geen toekomst meer zien: …
Als we onszelf niet meer begrijpen: …
Als we moedeloos en zonder veerkracht zijn: …
Als het kil is in ons hart: …
Als we dreigen stil te blijven staan: …
Als we geen smaak meer vinden in het leven: …
Als we de stem van ons hart niet meer horen: …
Als we de stem van de ander niet meer horen: …
Als we uw belofte van barmhartigheid vergeten:

Moment van gebed en verzoening

Nu volgt er een tijd van persoonlijke bezinning. De aanwezigen kunnen:

- een persoonlijk verzoeningsgesprek hebben met één van de aanwezige priesters.
- bij het Taizé-kruis gaan bidden.
- een gebed neerschrijven.
- een kaarsje aansteken bij het kruis (Waar wil ik het licht van Christus over laten schijnen in mijn leven?).
- knielen bij het kruis om er even te bidden.

Tijdens de tijd voor persoonlijke bezinning kunnen enkele meditatieve liederen worden gezongen: God, U bent liefde (Z.J. 30a), Mijn ziel verstilt (Z.J. 30c), Christus is in ons de bron (Z.J. 30e) of het Taizé-refrein Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, confirmet cor tuum (De Geest van Jezus Christus, de Geest van de liefde, Hij sterke uw hart)
(Uit: Chants de Taizé, 2000, nr. 36)

Men kan voor de aanwezigen een volgblaadje maken met enkele teksten voor persoonlijk gebed en bezinning tijdens de stille tijd. Enkele suggesties:

Lied naar psalm 32

Gelukkig is de mens
wiens onrecht is vergeven,
wiens kwaad vergeten is.
Zolang ik doof was
voor de stem van mijn geweten,
werd ik verteerd van binnen,
vluchtte ik in zelfbeklag.
Uw hand woog zwaar op mij.
Mijn krachten kwijnden weg
zoals een mens wegkwijnt
onder de zomerhitte.
Wie in uw naam gelooft
mag tot U gaan, vertrouwvol,
zolang Gij U laat vinden.
Ik ben tot U gegaan.

Psalm 130

Uit de diepten roep ik U, Heer,
Heer God, hoort Gij mij?
Open uw hart voor mij,
ik smeek U om genade.
Als Gij zonden gaat tellen,
houdt geen mens het uit.
Maar bij U is vergeving
en daarvan leven wij.
Ik verwacht de Heer,
wacht met heel mijn ziel -
en ik hoop op zijn woord.
Naar Hem zie ik uit,
zoals een man op wacht
uitziet naar de morgen.
Blijf vertrouwen op God,
want bij Hem is genade,
Hij is uw verlossing.
Hij zal ons bevrijden
uit de macht van het kwaad.

Gebed

God van mensen,
wij bidden U:
beur ons op.
Vuur ons aan.
Maak ons één.
Maak ons tot nieuwe mensen.
U bent toch ooit aan ons begonnen?
Voltooi ons dan
en help ons dan
en laat Uw geest van liefde spreken
en werken in ons, werken door ons.
God van mensen,
help ons Uw oude woorden
opnieuw te horen.
Vuur ons aan.

Bezinning: ‘God kent u’

God ziet u heel persoonlijk, wie u ook bent.
Hij noemt u bij uw naam.
Hij ziet u en kent u zoals Hij u maakte.
Hij weet wat er in u leeft, al uw heel persoonlijke gevoelens en gedachten, uw aanleg en voorkeur, uw sterkte en uw zwakheid.
Hij ziet u in de dagen van uw vreugde en in de dagen van uw verdriet.
Hij voelt mee met uw verwachtingen en uw bekoringen.
Hij heeft oprechte belangstelling voor al uw angsten en herinneringen,
voor al de hoogten en diepten van uw geest.
Hij heeft zelfs de haren van uw hoofd geteld en uw lichaamslengte gemeten. Hij omhult u en draagt u in zijn armen; Hij neemt u op en Hij zet u neer.
Hij neemt uw gezicht waar om te zien of u glimlacht of huilt, of u gezond of ziek bent.
Hij kijkt vol tederheid naar uw handen en uw voeten; Hij luistert naar uw stem, naar het kloppen van uw hart, en zelf naar uw ademhaling.
U bemint uzelf niet meer dan Hij U bemint.

(John Henry Newman 1835)

Tips voor een verzoeningsgesprek met een priester.

Hoe verloopt zo’n gesprek?

1. Begroeting door de priester.
Met enkele eenvoudige woorden nodigt de priester je uit je open te stellen voor Gods barmhartigheid en je zonden in Gods handen te leggen.

2. Gods goedheid erkennen.
In de stilte van je hart of met enkele woorden spreek je uit dat je Gods scheppende goedheid erkent en dat je van Hem vernieuwing en verzoening wil ontvangen.

Bijv. God, ik weet dat Gij barmhartig zijt en geduldig, dat Gij mensen nieuwe kansen geeft. Ik dank U daarvoor. Open mijn hart voor uw Liefde en vergeving, geef mij het water te drinken dat mijn diepe dorst lest, en dat mij vrij maken om U en de mensen graag te zien.

3. Je zonden belijden.
Zonde heeft altijd te maken met de relatie tot God: zonde is datgene wat het liefdesverbond tussen God en de mensen kwetst. We kunnen tegenover God erkennen waar we zijn tekort geschoten in liefde, omdat we juist ook mogen vertrouwen op zijn vergeving en bereidheid tot verzoening.

Een mogelijke hulp om woorden te vinden bij een persoonlijke belijdenis :

God, ik dank U dat Gij mij zo graag ziet,
dat Gij mij, ondanks mijn fouten, vergeeft.
Ik dank U, want Gij houdt van mij zoals ik vandaag ben,
en Gij nodigt mij uit ...

 • om mijzelf weer in handen te nemen, in plaats van verlamd te blijven bij mijn ontgoocheling of mijn zwakheid ...
 • om mij meer te laten helpen door diegenen met wie ik verbonden ben, in plaats van alles eigenzinnig zelf te willen beredderen ...
 • om mijn handen uit de mouwen te steken, in plaats van te denken dat ik eigenlijk ook iets zou moeten gaan doen ...
 • om meer persoonlijk te bidden en U 's avonds te danken voor de dag ...
 • om eindelijk eens die brief te schrijven die men reeds zolang van mij verwacht ...
 • om meer eerbied te hebben voor de natuur ...
 • om soberder en eerlijker om te gaan met geld ...
 • om van mijn overvloed te delen met mensen in nood ...
 • om de waarheid niet te verdraaien, maar om ze te zoeken ...
 • om van harte te vergeven ...
 • om mijn koppigheid af te leggen en mijn ongelijk toe te geven ...
 • om te aanvaarden dat vrienden, broers of zussen anders zijn dan ik ...
 • om geduldig te zijn tegenover anderen ...
 • om bescheiden te denken over mezelf ...
 • om aandacht en eerbied te hebben voor de zwakkeren ...
 • om te durven getuigen dat ik christen ben, zoekend maar oprecht ...
 • om dankbaar te zijn voor al het goede dat ik in mijn leven mag ervaren ...
 • om echt mee te leven met het verdriet en de vreugde van anderen ...
 • om ...

4. Om vergeving vragen
Nadat je je zonden beleden hebt (zonder omhaal van woorden of scrupulositeit, maar eenvoudig en oprecht), bidt je God om vergeving. Je gebed om vergeving geeft vorm aan je berouw. Je richt je hart tot God, die Liefde is.

Bijv. Barmhartige God,
diep in mij leeft het verlangen
om het goede meer kansen te geven dan het kwade.
Soms geef ik toe aan het kwaad,
maar wanneer ik het meest mezelf ben,
verlang ik echt het goede te doen.
Ik dank U, dat Gij me zo laat voelen
dat Gij ook in mij leeft.
Gij geeft me de kracht om woorden en gebaren te vinden
om ook in mijn leven te tonen
dat uw liefde en vergeving altijd sterker zijn dan het kwaad.
Ik vraag het in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen.

5. Vrijspraak krijgen
Gods vergiffenis is een geschenk. De priester zegent je en zegt je Gods vergeving toe. Hij kan je ook een penitentie meegeven, een concrete opdracht om je leven daadwerkelijk te vernieuwen in het spoor van Christus.

6. Dank zeggen
Het is belangrijk je gebed op een goede manier te beëindigen, en met een dankbaar hart terug te blikken op je ontmoeting met de Heer. Na het gesprek kan een psalm je helpen om woorden te vinden.

Afsluiting van de stille tijd

Op het einde van de voorziene persoonlijke tijd nodigt iemand de mensen uit om recht te staan. De voorganger gaat rond in de kerk en besprenkelt de aanwezigen met doopwater.

Wanneer hij terug vooraan is, kan hij iedereen eventueel nog uitnodigen om elkaar de Vrede van God toe te wensen. Daarna volgt het dankgebed.

Dankgebed (samen)

Goede God,
nog voor wij U zoeken, zijt Gij bij ons.
Voor wij uw Naam kennen, zijt Gij al onze God.
Gij hebt ons hart geopend voor uw genezende nabijheid.
Ons stenen hart hebt Gij verwijderd,
en Gij hebt ons een hart van vlees geschonken.
Wij danken U voor deze avond,
voor de vernieuwde verbondenheid die groeide tussen ons en met U.
Blijf ons omringen met uw liefde,
en geef dat wij ons in alle omstandigheden van ons leven
aan uw Liefde toevertrouwen,
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Slotlied: Mijn God zijt Gij (Z.J. 581) of: Laten wij met vreugde (Z.J. 765)

Zending en zegen

V. Van dag tot dag worden wij nieuwe mensen.
Mogen wij Gods teken van verzoening zijn voor een verdeelde en onverzoende wereld.
Zegene u daartoe de barmhartige God, Vader, Zoon en heilige Geest.

Waar meerdere parochies samen deelnemen aan een verzoeningsviering, kan een eenvoudige broodmaaltijd na de viering een mooie gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten, om de banden aan te halen of te hernieuwen.

Pagina afdrukken | 3330 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2022 Bisdom Roermond