Doe mee

Doe mee

De volgende alinea’s uit de Catechismus kunnen u verder helpen, u kunt deze naar believen bekijken:

Ckk 1287

Welnu, deze volheid van de Geest was niet enkel bestemd voor de Messias, zij moest ook meegedeeld worden aan heel het Messiaanse volk. Verschillende malen heeft Christus deze uitstorting van de Geest beloofd, een belofte die Hij allereerst heeft waargemaakt op de dag van Pasen (Johannes 20,22) en vervolgens op een meer luisterrijke wijze op de dag van Pinksteren. Vervuld van de heilige Geest begonnen de apostelen "Gods grote daden" te verkondigen (Handelingen 2,11) en verklaarde Petrus dat deze uitstorting van de Geest het teken was van de Messiaanse tijd. Zij die toen geloofden in de prediking van de apostelen en zich hebben laten dopen, hebben op hun beurt de gave van de heilige Geest ontvangen.

Ckk 866

De kerk is één: zij heeft één Heer, zij belijdt één geloof, zij wordt uit één doopsel geboren, zij vormt slechts één lichaam, bezield door één Geest, met het oog op één, enige hoop. Als deze hoop is vervuld, zal alle verdeeldheid overwonnen zijn. 

Ckk 867

De kerk is heilig: de allerheiligste God is haar grondlegger; Christus, haar bruidegom, heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen; de Geest van heiligheid bezielt haar. Ook al heeft zij zondaars in haar midden, toch is zij, 'bestaande uit zondaars, zonder zonde' : In de heiligen schittert haar heiligheid; in Maria is zij reeds de volmaakt heilige. 

Ckk 868

De kerk is katholiek: zij verkondigt de totaliteit van het geloof; zij draagt de volheid van de heilsmiddelen in zich en dient die toe; zij is gezonden tot alle volken; zij richt zich tot alle mensen; zij omvat alle tijden; 'zij is van nature missionair'.

Ckk 869

De kerk is apostolisch: zij is gebouwd op duurzame grondstenen: 'de twaalf apostelen van het Lam' (zij blijft onfeilbaar behouden in de waarheid: Christus bestuurt haar door Petrus en de andere apostelen en samen met hun opvolgers, de paus en het college van bisschoppen.; zij is onverwoestbaar; zij blijft onfeilbaar behouden in de waarheid: Christus bestuurt haar door Petrus en de andere apostelen en samen met hun opvolgers, de paus en het college van bisschoppen.)

Ckk 870

'Dit is de enige kerk van Christus, waarvan wij in de geloofsbelijdenis belijden dat zij één, heilig, katholiek en apostolisch is (.), deze kerk heeft haar bestaanswijze in de katholieke kerk, bestuurd door de opvolger van Petrus en door de bisschoppen in gemeenschap met hem, ofschoon men buiten haar verscheidene elementen van heiliging en waarheid vindt'. 

Ckk 782

Het volk van God heeft bepaalde kenmerken die het duidelijk onderscheiden van alle religieuze, etnische, politieke of culturele groeperingen in de geschiedenis:

Het is het volk van God: God hoort eigenlijk tot geen enkel volk, maar Hij heeft zich een volk verworven uit hen die vroeger geen volk vormden: "een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie" (1 Petrus 2,9).

Men wordt lid van dit volk niet door een lichamelijke geboorte, maar door "wedergeboorte", "uit water en geest" (Johannes 3,3-5), d.w.z. door het geloof in Christus en het doopsel.

Dit volk heeft als Hoofd Jezus Christus (Gezalfde, Messias): omdat dezelfde zalving, de heilige Geest, zich vanuit het Hoofd in het lichaam verspreidt, is het "het messiaans volk".

"De toestand van dit volk is de waardigheid van de vrijheid van de kinderen van God, in wier harten de heilige Geest woont als in een tempel".

Zijn wet is het nieuwe gebod lief te hebben, zoals Christus zelf ons heeft liefgehad. Dit is de "nieuwe" wet van de heilige Geest".

Zijn zending is het zout der aarde en licht der wereld te zijn. "Het is voor heel de mensheid een zeer krachtige kiem van eenheid, hoop en heil".

Zijn bestemming is tenslotte "het koninkrijk Gods. Het rijk dat door God zelf op aarde begonnen is en steeds verder verbreid moet worden, totdat het op het einde der tijden ook door Hem zelf voltooid wordt".

Ckk 1485

 Op paasavond verscheen Jezus aan zijn apostelen en zei tot hen: "Ontvangt de heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven" (Johannes 20,22-23).

Ckk 1486

De vergeving van de zonden die na het doopsel bedreven werden, wordt verleend door een eigen sacrament, dat sacrament van de bekering, van de biecht van de boete of van de verzoening wordt genoemd.

Ckk 1487

Wie zondigt, krenkt Gods eer en zijn liefde, zijn eigen waardigheid als mens, geroepen om kind van God te zijn, en het geestelijk welzijn van de kerk, waarvan elke christen een levende steen hoort te zijn.

Ckk 1488

Vanuit het geloof beschouwd, bestaat er geen groter kwaad dan de zonde en niets heeft ernstiger gevolgen voor de zondaars zelf, voor de kerk en voor de gehele wereld.

Ckk 1489

Terugkomen tot de gemeenschap met God nadat men haar door de zonde verloren had, is een beweging die haar oorsprong heeft in de genade van God, die vol barmhartigheid is en bezorgd om het heil van de mensen. Men moet deze kostbare gave voor zichzelf en voor de anderen vragen.

Ckk 1490

De beweging van terugkeer tot God - bekering en berouw genoemd - houdt spijt en afkeer in ten aanzien van de bedreven zonden, en het vaste voornemen voortaan niet meer te zondigen. Bekering heeft dus zowel met het verleden als met de toekomst te maken; ze wordt gevoed door de hoop op de goddelijke barmhartigheid.

Ckk 1491

Het boetesacrament bestaat uit een geheel van drie akten die de boeteling verricht, en de absolutie van de priester. De akten van de boeteling zijn: het berouw, de belijdenis of bekentenis ten overstaan van de priester en het voornemen het aangedane kwaad ook daadwerkelijk te herstellen.

Ckk 1492

Spijt of berouw moet ingegeven worden door motieven die uit het geloof voortkomen. Als het berouw voortvloeit uit liefde tot God, wordt het "volmaakt" genoemd; als het gegrond is op andere motieven, noemt men het "onvolmaakt".

Ckk 1493

Hij die zich met God en de kerk wil verzoenen, moet ten overstaan van een priester alle zonden belijden die hij nog niet beleden heeft en waarvan hij zich na een zorgvuldig gewetensonderzoek bewust is. De belijdenis van dagelijkse zonden wordt door de kerk ten zeerste aanbevolen, al is die op zich niet noodzakelijk.

Ckk 1494

De biechtvader legt aan de boeteling op bepaalde daden van "voldoening" of,,penitentie" te volbrengen, om de schade te herstellen die door de zonde aangericht werd en om opnieuw bevestigd te worden in de levenshouding die eigen is aan een leerling van Christus.

Ckk 1495

Enkel priesters die van het kerkelijk gezag de bevoegdheid daartoe hebben gekregen, kunnen in naam van Christus zonden vergeven.

Ckk 1496

De geestelijke uitwerkingen van het boetesacrament zijn:

de verzoening met God waardoor de boeteling de genade terugkrijgt;

de verzoening met de kerk;

de kwijtschelding van de eeuwige straffen opgelopen door doodzonden;

de kwijtschelding, minstens gedeeltelijk, van de tijdelijke zondestraffen;

vrede en rust van het geweten en geestelijke troost;

groei van de geestelijke krachten voor de christelijke strijd.

Ckk 1497

De individuele en volledige biecht van de zware zonden, gevolgd door de absolutie, blijft het enige gewone middel om zich met God en de kerk te verzoenen.

Ckk 1498

Door aflaten kunnen de gelovigen voor zichzelf en voor de zielen in het vagevuur vergeving van de tijdelijke zondestraffen verkrijgen.

Ckk 2839

In een vrijmoedig vertrouwen zijn wij beginnen te bidden tot onze Vader Wij hebben Hem erom gesmeekt dat zijn naam geheiligd wordt, en daarmee hebben wij Hem gevraagd dat wij steeds meer geheiligd worden Maar, ook al zijn wij gehuld in het doopkleed, wij zondigen onophoudelijk en keren ons onophoudelijk van God af Nu keren wij, in deze nieuwe bede, terug naar Hem, net zoals de verloren zoon, en wij erkennen ten overstaan van Hem dat wij zondaars zijn, net zoals de tollenaar. Onze bede begint met een "biecht" waarin wij tegelijk onze ellende en zijn barmhartigheid belijden Onze hoop is vastberaden, omdat, in zijn Zoon, "onze bevrijding verzekerd is en onze zonden vergeven zijn (Kolossenzen 1,14; Efeziërs 1,7). Het vruchtbaar en onbetwistbaar teken van zijn vergeving vinden wij in de sacramenten van zijn kerk.

Pagina afdrukken | 6123 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2024 Bisdom Roermond