Handreikingen en bouwstenen voor vieringen - Pasen

Pasen

Bij de methode hoort een aparte module ‘vieringen’. Daarin wordt een inleiding op liturgie gegeven. Daar treft u ook een schema aan voor een H. Mis en voor een Woord- en gebedsviering.  De bouwstenen  van de website zijn een hulp bij het gestalte geven van vieringen. Hierbij worden de schematische overzichten van H. Mis en Woord- en gebedsviering gebruikt, zoals die in de methode staan.

Op de laatste pagina van deze websitemodule van jaar 1 ( code 1242) treft u extra liedsuggesties aan.

Pasen

Wanneer u vlak vóór Pasen een viering wilt organiseren dan doet u er goed aan in gedachten te houden dat er in de Goede Week al veel – en ook heel specifieke- vieringen zijn. U zult daar niet altijd gemakkelijk bij aan kunnen sluiten. 

Bovendien is wordt de Paaswake door kinderen van  deze leeftijdsgroepen nauwelijks ooit bijgewoond. ( tijdstip, duur).

Daarom hieronder een model om te komen tot een – korte- viering op Paaszaterdag. Let wel: deze kan nooit een vervanging zijn van de Paaswake.

U kunt vieren:

 • met de kinderen van uw groep
 • met uw groep en hun (groot)ouders/ verzorgers
 • met iedereen die geïnteresseerd is, in het bijzonder gezinnen met jonge kinderen.

Uitgangspunt:

De kinderen van 4 – 13 jaar hebben, binnen hun eigen leeftijdsgroep- allen het grote mysterie van Pasen, de overgang van leven, naar dood en opnieuw naar leven besproken.

Voor deze viering is gekozen om de overgang ‘van donker naar licht’, van ‘dood naar leven’ en ‘van verdriet naar blijdschap’ te symboliseren. Omwisseling van paarse naar witte kleur, van gesloten naar open graf, van stilte naar feestmuziek etc. brengen deze ommekeer.

Het thema en de ervaring  ‘ nieuw leven’ is dus in gewijzigde vorm overgenomen uit de modules 41, 42 en 43.

De viering is bedoeld voor de kinderen van 4-13 jaar, hun (groot) ouders en alle andere belangstellenden. Het is echter géén vervanging van de Paaswake.

Voorbereiden:

Voorafgaand aan de viering:

 • Kies een tijdstip dat in dat drukke weekprogramma het meest geschikt is, zeker wanneer u gebruik wilt maken van het kerkgebouw.
 • Op tijd nagaan of er een koortje medewerking kan verlenen
 • Uitnodigingen meegeven/ versturen
 • Duidelijke mededelingen doen in parochieblad/ dorps-of wijkkrant
 • Overleg met verantwoordelijke uit het pastoraal team of werkgroep(en)
 • Is de viering in het kerkgebouw? Neem die dan even door met de koster.
 • Zorg tijdig voor iemand die u muzikaal kan ondersteunen, of: cd speler

Voor de viering zelf:

 • Kijktafel klaarzetten, 
 • Op de kijktafel: afbeelding van gesloten graf, kruisje, bedekt met paarse doek, enkele kaarsjes.
 • Zorgen voor: witte doeken ( voor lezenaar en over kruisje)
 • Zorgen voor een grote  kaars: zie module 42
 • Zorgen voor engel, witte doeken, afbeelding van geopend graf.
 • Breng de bakjes met intussen gekiemde zaadjes naar de liturgische ruimte of kerk.
 • Zorg ervoor dat de raamdecoraties daar ook zijn.
 • Zorg dat u achter één raamdecoratie een licht kunt laten branden.
 • Voor bovenstaande zaken zult u zeker moeten zorgen. Wanneer u ervoor kiest om het bijbelverhaal uit module 42 ( werkboek) te gebruiken, dan hebt u meer attributen nodig ( zie aldaar).
 • Zorgen voor lezenaar, of anders duidelijke plaats waar gelezen wordt ( boekenstandaard met van tafel afhangende paarse doek).
 • Zorgen voor tamboerijn, rinkelbelletjes, etc.: instrumentjes die een bescheiden geluid maken….( 4-6 stuks) Willekeurig op zitplaats voor kinderen leggen.
 • Oefen met de kinderen. Bereid ook de vraaggesprekjes voor- dat kunt u doen met dezelfde vragen uit de bij hun leeftijd gorende module.
 • Hebt u een palmpasenstok gebruikt? Dan kunt u deze ook nu weer gebruiken.

Viering op Paaszaterdag

Opening:

Intocht

 • In stilte betreden liturgische ruimte’* in stilte . Sinds het zingen van het ‘Gloria’ op Witte Donderdag luiden de kerkklokken niet.

Wilt u toch een signaal geven dan kunt u een ratel gebruiken. Kinderen kunnen het Bijbelboek, een engel, de witte doeken, etc. meedragen. Het Bijbelboek wordt op de lezenaar gelegd. De overige dingen nemen de kinderen mee naar hun zitplaats.

Kruisteken

Groet en korte inleiding

Suggestie: Wanneer mensen verdriet hebben, zoeken ze elkaar op. Zeker wanneer er iemand gestorven is. Dan zoeken we troost bij elkaar.
We zijn ook verdrietig. Jezus is aan het kruis gestorven! Misschien, als we ons verdriet delen, en hopen, bidden, wachten, stil zijn, dat ons verdriet dan omkeert naar blijdschap.

Openingsgebed

Suggestie: God, Vader, wij bidden tot U. We staan stil bij de dood van Uw Zoon. Geef ons dan vergeving, geef ons troost, laat ons geloof groeien dat er verlossing is en dat U altijd doet wat U belooft. Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Verkondiging van het  Woord

1e lezing, tussenzang en 2e lezing laten vervallen

Vers voor evangelie

Tekst: ‘Stap voor stap, dag na dag, wil ik Jezus volgen.
Hand in hand, heel de weg, wil ik gaan met Hem’( zie: jaar 1, code 1241)

Evangelie

Paasverhaal uit module  42

Uitnodigen om te gaan staan.

Tijdens het vertellen komen de symbolische voorwerpen ter sprake. De kinderen die deze binnenbrachten komen er – op het goede moment ( dus: oefenen!) mee naar voren en blijven daar staan.

Afsluiten met: Alleluia, alleluia, alleluia. ( Laus Deo pag. 666. Dit is in Zingt Jubilate ????? Jules: wil jij dit opzoeken?) Enkele malen herhalen. De kinderen mogen er intussen met de muziekinstrumentjes een echt feest van maken.

Alleluialied ( event. van CD), herhalen. Dan kunt u echter de kinderen niet zelf feestmuziek laten maken…

NB.: het is niet onverstandig om de instrumentjes in te ( laten) zamelen als dit gedeelte afgerond wordt. Dan kunt u in alle rust verder met de viering.

De grote kaars wordt aangestoken, achter de raamdecoratie maakt u het lampje aan.

Suggestie: Bij het omkeren van de kaars zou u kunnen zeggen: ‘Kaars, er is omkeer gekomen. Donker werd licht, het gesloten graf is open. Verdriet werd blijdschap. Jezus leeft! Hij is het Licht voor de wereld. ’

Overweging

Intussen verwisselt u paarse doeken voor witte, plaatst u het Bijbelboek en plaatst u alle attributen op de kijktafel. Dit alles met hulp van de kinderen die de symbolische voorwerpen naar voren droegen. Symbolen en tekens kunnen voor zich spreken………… maar ook de jongste en grotere kinderen kunnen vertellen wat zij intussen weten over Pasen (vertellen over zaadjes/nieuw leven en de raamdecoraties).

Het antwoord van de gelovige gemeenschap op het verkondigde woord

Aanbevelingsgebed

God, wij vragen U: geef ons hoop. Laat ons bidden…Heer….
God wij vragen U: geef ons geloof. Laat ons bidden…Heer….
God wij vragen U: geef ons liefde. Laat ons bidden…Heer….

Afsluiten met: onze Vader… (uit:  vieringen jaar 1)

Of: U kunt ook de voorbeden uit het vaste gedeelte van de modules voor de 4-6 jarigen gebruiken. ( jaar 2).

Lied:

Alleluialied, event. Van CD, deze keer zonder instrumentjes

Sluiting

Slotgebed , gelezen door kind

Lieve God,
Wij zijn blij met het licht van Pasen.
Dank U wel dat wij feest mogen vieren,
omdat Jezus leeft.

Jezus is opgestaan,
Hij liet zien dat het leven wint
en dat er een nieuwe tijd komt,
met licht voor iedereen.

Als het eens donker is om ons heen,
help ons dan om licht uit te delen:
vriendschap en liefde,
warmte en gezelligheid,
troost en geluk aan wie dat nodig heeft.

Door Jezus weten wij:
U laat ons niet alleen,
U blijft ons altijd trouw.
Wie in U gelooft, geeft licht aan iedereen.

Daarop zeggen we samen: Amen, Alleluia.

( uit: module 43)

Slotgebed, gelezen door lector

Vader, God.  We hebben nu deel genomen aan het grote geheim van het lijden en sterven van Uw Zoon, Jezus. Help ons mee te begrijpen dat U ons door de dood en verrijzenis van uw Zoon nieuw leven hebt  gegeven. We vragen het U door deze Jezus, Uw Zoon en de heilige Geest. Amen. Alleluia.

Wegzending/zegen

De Heer schenke ons zijn vrede. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Kruisteken

(gongslag, belletjes rinkelen)

Uittocht

* Een viering buiten de muren van de kerk is evengoed een viering en evengoed liturgie. Het is niet zomaar een bijeenkomst. Daarom verdient het aanbeveling om van de ‘plaats van handeling’ een liturgische plaats te maken. Dat kunt u doen door duidelijk aan te geven dat, vanaf een minuut of zeven vóór aanvang van de viering, het gebied met lezenaar, microfoon en kijktafel een ‘stiltegebied’ is: geen heen-en-weer geloop, geen ‘zakelijke’ mededelingen meer vanaf de microfoon die u gebruikt in de viering, en-als het enigszins mogelijk is-: stilte. Als er rust uitgaat van die plaats zal het voor iedereen duidelijk zijn: dáár gaat straks iets gebeuren…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hernieuwing doopbeloften op paaszondag .

De kinderen van 10-13 jaar zullen binnenkort ( of hebben onlangs) het Vormsel ontvangen. Daarbij hebben zij de hernieuwing van hun doopbeloften zelf ( individueel of als groep vormelingen) uitgesproken of zullen zij dat gaan doen.  Misschien werd/ wordt daarbij hun doopkaars gebruikt.

In sommige kerken wordt het gedeelte met de hernieuwing van de doopbeloften op Paaszondag herhaald ( want dit gebeurt in de  Paaswake  al.)

Bij die hernieuwing van de doopbeloften op Paaszondag  kunnen de kinderen in de grote groep van de bijeengekomen gelovige gemeenschap, tezamen mét die gemeenschap hun doopbeloften ook hernieuwen en daarbij hun doopkaars (weer) gebruiken. Bij de hernieuwing van de doopbeloften gaan zij staan, te midden van de andere kerkgangers. Ze zijn (worden) door hun Vormsel immers ‘volwassen gelovigen’ en helemaal opgenomen in de gelovige gemeenschap… Dat wordt op deze manier nog maar eens onderstreept.

Tip:

 • Deed u mee aan een diaconale actie in de Vasten? Hebt u daarvoor iets ingezameld? Breng dat dan mee, bijv. in een boodschappenmand. U kunt deze inbrengen bij het aanbevelingsgebed. Misschien mogen er wat grotere kinderen naar de Paaswake? Dan kunnen zij de mand daar als offergave aandragen. Of misschien kan hij als gave zijn woordje meespreken in de mis van eerste Paasdag…

Liedsuggesties

’t Is Pasen. Jan Visser. Het is feest vandaag! 20 liedjes voor gedenk-en feestdagen. Kok, 2005. P.24/25. ISBN: 90 435 1048 3

Ik steek de kaars van Pasen aan. Jan Visser. Het is feest vandaag! 20 liedjes voor gedenk-en feestdagen. Kok, 2005. P.126/27. ISBN: 90 435 1048 3

Pagina afdrukken | 1938 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2020 Bisdom Roermond

Bericht aan de redactie

Mist er iets op deze pagina, of heeft u een fout gevonden, laat het ons dan weten!

Vult u hieronder het formulier in, dan zullen wij er alles aan doen om de pagina zo snel mogelijk bij te werken!

Wij danken u voor de genomen moeite.


Formulier