Handreikingen en bouwstenen voor vieringen - Kerstmis

Kerstmis

Bij de methode hoort een aparte module ‘vieringen’. Daarin wordt een inleiding op liturgie gegeven. Daar treft u ook een schema aan voor een H. Mis en voor een Woord- en gebedsviering.  De bouwstenen  van de website zijn een hulp bij het gestalte geven van vieringen. Hierbij worden de schematische overzichten van H. Mis en Woord- en gebedsviering gebruikt, zoals die in de methode staan.

In de nachtmis van 24 december en ook op 1e Kerstdag geven veel koren, ensembles en fanfares graag acte de présence. Het is niet altijd gemakkelijk om daar als catechesegroep ook nog bij aan te schuiven. Vandaar dat er hier suggesties gegeven worden voor vieringen die u vrij gemakkelijk zelf kunt verwezenlijken, zonder anderen voor het hoofd te stoten.

Maar uiteraard zijn elementen uit de vieringen zoals u die hierboven aantreft, altijd in te passen in , bijvoorbeeld, een nachtmis die ook gezinsviering is. Dat vraagt dan wat meer voorbereiding en overleg vooraf.

Onderaan treft u extra liedsuggesties aan.

Kerstmis

Met de bouwstenen zoals die hieronder staan kunt u

 • Een viering maken met deleden van uw groep, samen met hun (groot)ouders/ verantwoordelijken

Voorbereiden

Voorafgaand aan de viering:

 • Op tijd nagaan of er een koortje medewerking kan verlenen
 • Uitnodigingen meegeven/ versturen
 • Duidelijke mededelingen doen in parochieblad/ dorps-of wijkkrant
 • Overleg met verantwoordelijke uit het pastoraal team of werkgroep(en)
 • Wordt de viering geleid door de priester? Neem dan tijdig contact met hem op, voor het plannen van datum en tijdstip.
 • Is de viering in het kerkgebouw? Neem die dan even door met de koster.

Voor de viering zelf:

 • Kijktafel klaarzetten
 • Adventskrans op de kijktafel. (Zorgen dat er in het midden plaats is voor één (grotere) vijfde kaars)
 • Maria en Jozef, os en ezel etc. op de kijktafel
 • Zorgen voor lezenaar, of anders duidelijke plaats waar gelezen wordt ( boekenstandaard met van tafel afhangende witte doek).
 • zorgen voor wierook, karafje geurolie, kerstkaart en kaarsjes
 • (Zorgen voor de (gevulde) boodschappenmand. Als u meedeed aan een diaconale actie van de parochie)

Opening

Intocht

Intredezang:

Intrede met gezang ( suggestie: Wij komen tezamen…)

 • Bij betreden liturgische ruimte’* rinkelen met belletjes, gongslag . Als teken: ‘We zijn begonnen’…
 • Een persoon draagt het evangelieboek. Bij binnenkomst op de plek leggen waar er straks uit gelezen wordt. (lezenaar of tafel)
 • (Eén persoon draagt de boodschappenmand en zet die bij de kijktafel.)
 • Eén persoon draagt een witte doek en legt die op de kijktafel.
 • Eén persoon draagt  het kribje( bij de lezenaar neerzetten)
 • Eén kind met de engel( bij lezenaar neerzetten)

Groet en korte inleiding

Suggestie: God bewijst zijn trouw: Hij schenkt ons zijn Zoon. Onze ziel prijst daarom hoog de Heer!

Lied

lied: gebruikt in module 34

Openingsgebed

Suggestie: ‘God, Vader. U hebt door de engel Gabriël aan Maria de boodschap gebracht dat uw Zoon geboren zal worden en mens wordt zoals wij.
Wij bidden U : laat ons delen in het grote geheim van Uw menswording, sterk ons in het geloof dat Uw Zoon onze Verlosser is en neem ons eens op in Uw goddelijk leven.
Wij vragen U dit door Christus onze Heer. Amen. ’ (Uit: vieringen jaar 1, code 1241)

Gebed: Het ‘ Engel des Heren’

Gebed

De engel van de Heer heeft aan Maria geboodschapt.
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
Weesgegroet…

Zie de dienstmaagd van de Heer.
Mij geschiede naar uw woord.
Weesgegroet…

Het Woord is vlees geworden.
En het heeft onder ons gewoond.
Weesgegroet…

Bid voor ons, heilige Moeder van God.
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de engel
de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen.

Wij bidden U:
Stort uw genade in ons hart,
opdat wij door zijn lijden en kruis
gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus onze Heer. Amen.

Verkondiging van het Woord

Vers voor evangelie

‘Alleluia. Kom, Heer Jezus, met uw licht en uw liefde waarop de wereld wacht. Alleluia. ’

Evangelie

Uitnodigen om te gaan staan

Immanuël (Jesaja 7,14)

Daarom geeft de Heer zelf u een teken: Zie de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de naam Immanuël geven.

Christus’ geboorte (Lucas 2,1-7)

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling had voor het eerst plaats toen Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazaret naar Judea naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

Overweging

Statements over Kerstmis ( besproken naar aanleiding vd teksten in werkboek)

De 13-15 jarigen overdachten in hun bijeenkomst de betekenis van het evangelie en het feit dat de Wijzen Jezus zochten en hun gaven meebrachten.
De 16 plussers vroegen zich, aan de hand van statements- af: En ik zelf?   De jongeren lezen hun eigen gedachten voor.  Ikzelf: Kerstmis is voor mij: ……..

Het antwoord van de gelovige gemeenschap op het verkondigde woord

 • Glorialied….
 • Opgeschreven statements ( ‘Wat betekent Kerstmis voor mij?’) bij de kerststal neerleggen. Anderen kunnen een kaarsje aansteken.

Collecte

 • Geen collecte

Aanbevelingsgebed

event. gelezen en gebeden door de kinderen die de drie koningen binnenbrachten…

Suggestie:

God, wij brengen U met wierook dank voor Uw licht en Uw liefde. Geef, dat wij  iedere dag mogen ervaren dat u die aan ons geeft.

Laat ons bidden……. Heer, onze God……..
( wierook aanmaken en bij kerststal neerzetten/ kerstgroep bewieroken)

God, onze Vader, liefde, troost, warmte en aandacht zijn als mirre, als geurige en genezende zalf voor wie lijdt. Wij bieden u onze mirre aan : onze aandacht voor mensen naast ons en vragen U.: leer ons Uw gezicht steeds beter herkennen in de mensen om ons heen.

Laat ons bidden….Heer onze God….
( een karafje geurolie neerzetten)

Goede God. Goud is onze derde gave: het goud van alles wat wij in Uw naam doen: het goud van ons hart, onze handen en onze geest. Geef ons de kracht van Uw Geest, zodat wij zelf een licht voor anderen kunnen zijn.
Laat ons bidden……. Heer, onze God……..
( een kaart voor een zieke, of: een kaartje of kaarsje voor iemand die net een dierbare verloor; een pakketje levensmiddelen voor wie dat gebruiken kan, bij de tafel neerleggen/neerzetten.)

Afsluiten met: onze Vader…

Gedicht…

Kom, zei hij, het is tijd
we moeten gaan -
en hij nam haar hand
en zij legde haar ogen in de zijne
en samen gingen zij op weg.
hij torste de verwondering
zij droeg een wereld in haar buik.

De tocht was lang en zwaar
en toen de tijd gekomen was
dat zij prijs moest geven
wat haar van elders was toevertrouwd
vonden zij nergens plaats
en zij werd bang
vouwde haar handen om haar buik
en keek naar hem
en woordeloos zei hij:
het zal wel goed worden
ik zal voor je zorgen.

En zo vonden zij een stal
en gedragen door de winden der tijden
omringd door alles wat was en wat is
brachten zij een zoon ter wereld
en de man keek naar de vrouw
de vrouw keek naar de man
en samen keken zij naar het kind
en wiegden het in hun liefde
en in haar pijn
ze had hem aan de wereld uitgeleverd.

Ze wiegden het kind in haar pijn
en hebben het Jezus genoemd.

In liefde ontvangen
met liefde gedragen
uit liefde gebaard.
Jezus Messias.

(Uit: Al de dagen van ons leven, door Marjo Dohmen)
( in: module 35)

Lied

Suggestie: 

‘Ook wij, uitverkoren,
Mogen U begroeten,
En kussen Uw voeten, Immanuël.
Wij willen geven,
Hart en geest en leven.
Komt laten wij aanbidden…’ etc… ( strofe van ‘Wij komen tezamen’)

Sluiting

Slotgebed

God, Vader, we hebben de ster, het licht van Uw Zoon gezien, en we hebben Hem geschenken gebracht om Hem te eren.
Wees dan in Uw Zoon Jezus ons licht ,  het stralend baken op ons pad. Laat ons met dit licht het grote geheim van Uw geboorte, dood en verrijzenis steeds beter leren kennen.
Wij vragen het U door Christus, onze Heer, samen met de heilige Geest. Amen.
(uit: vieringen, jaar 1, code 1241)

Wegzending/zegen

De Heer schenke u zijn vrede. Hij beware u voor onheil en geleide u tot eeuwig leven.

Kruisteken

(gongslag,belletjes rinkelen)

Uittocht

Kerstliedjes

 • samenzang

Aansluitend eventueel : samenzijn met fris, koffie, thee en iets lekkers ( klein beschuitje-met-muisjes, kerstkransje oid. Kinderen kunnen helpen.
Als het kan: liefst in een andere ruimte . Daar dan wel elementen van de kijktafel terug laten komen.
Misschien dat er nog een paar kerstliedjes gezongen kunnen worden, of anders instrumentale kerstmuziek van cd.

Eventueel: deurcollecte.

* Een viering buiten de muren van de kerk is evengoed een viering en evengoed liturgie. Het is niet zomaar een bijeenkomst. Daarom verdient het aanbeveling om van de ‘plaats van handeling’ een liturgische plaats te maken. Dat kunt u doen door duidelijk aan te geven dat, vanaf een minuut of zeven vóór aanvang van de viering, het gebied met lezenaar, microfoon en kijktafel een ‘stiltegebied’ is: geen heen-en-weer geloop, geen ‘zakelijke’ mededelingen meer vanaf de microfoon die u gebruikt in de viering, en-als het enigszins mogelijk is-: stilte. Als er rust uitgaat van die plaats zal het voor iedereen duidelijk zijn: dáár gaat straks iets gebeuren…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tips:

Uit de algemene informatie uit de methode blijkt, dat je met al je zintuigen en heel het lichaam ‘viert’. En symbolen dragen daar een flinke steen aan bij. Dat biedt – met name in vieringen met jonge kinderen- tal van mogelijkheden.

Jongeren die niet durven voorlezen of iets opzeggen, kunt u iets laten ‘doen’: het aandragen en aanreiken van symbolische tekens ( zoals het dragen van het Bijbelboek, de witte doek ).

Pagina afdrukken | 1330 keer gelezen
Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2020 Bisdom Roermond

Bericht aan de redactie

Mist er iets op deze pagina, of heeft u een fout gevonden, laat het ons dan weten!

Vult u hieronder het formulier in, dan zullen wij er alles aan doen om de pagina zo snel mogelijk bij te werken!

Wij danken u voor de genomen moeite.


Formulier