Het Licht op ons Pad

Klik op een van onderstaande knoppen om snel bij het gewenste materiaal te komen.

Voorwoord

'Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad' Psalm 119, 105

'Het Licht op ons pad' is een methode voor doorlopende parochiecatechese voor 4 jarigen tot en met jong volwassenen. Ze bestaat uit een driejarige cyclus (jaar 1, 2 en 3), verdeeld over vijf leeftijdscategorieën (4-6 jarigen, 7-9 jarigen, 10-12 jarigen, 13-15 jarigen en 16 jaar –en ouder). Elke leeftijdscategorie heeft 16 bijeenkomsten per jaar met een tijdsduur van 90 minuten voor de parochie en/of 45 minuten voor de school (zelf gemakkelijk aan te passen). Hoewel de methode echt catechetisch is, dat wil zeggen inleidt en begeleidt in het katholiek geloven en gelovig kerk-zijn, is deze methode ook te gebruiken op scholen voor primair - en secundair onderwijs in het vakgebied godsdienst/levensbeschouwing, waar een meer objectiverende leermethode gegeven kan worden (vgl. Alg. Dir. Voor Catechese, nrs. 73-76).

Uitgangspunt voor deze methode is de 'Oriëntatietekst voor parochiecatechese in de Nederlandse kerkprovincie', een uitgave van het Officium Catecheticum van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Er wordt uitgegaan uit van een geïntegreerde catechese als permanent proces van initiatie. Initiatie is dan een permanent wederkerig proces tussen het leven van het individu en Christus, die zich toont in de Schrift, de levende traditie en het leergezag (vgl. Dei verbum), en betreft het hele menselijke bestaan in al zijn aspecten, lichamelijk en geestelijk (kennen, voelen, bidden, handelen en gemeenschap vormen). Hierbij is de catechese geen eiland: ze maakt integraal deel uit van het kerkelijk leven en wil dit in al zijn geledingen ontsluiten. Daarom is er een natuurlijke band tussen catechese en de andere domeinen van het kerkelijk leven: liturgie (vieren), diaconie (doen) en spiritualiteit (zijn). De persoonlijke zoektocht van de deelnemers wordt serieus genomen: ze bepalen – in de mate van het mogelijke –zelf hun tempo, de frequentie en de intensiteit. Er wordt plaats gereserveerd voor hun eigen beleving. Wij zijn niet de eersten: in ieder mens is God zelf reeds aan het werk. Wij hebben de opdracht om, in respect voor de vrijheid van de ander en de erkenning van zijn of haar eigen weg, aan deze vrijheid te appelleren en ze in gesprek te brengen met het aanbod van het geloof. De ander moet zich gewaardeerd voelen om wie hij of zij is. Op deze manier ontstaat een echte en open dialoog die de ruimte schept waarin wij als christenen onze overtuiging kunnen uitspreken, waarnaar geluisterd zal worden en waarin God werkzaam kan worden. Een ruimte waarin de deelnemers zich in alle vrijheid en wederzijds respect kunnen wijden aan de vraag, de oproep: ‘Ga mee om te zien wie Jezus in jouw leven kan zijn’ (vgl. Johannes 1,39).

De richtlijnen en aandachtsvelden die door de catechismus van de katholieke kerk worden aangegeven komen volledig aan bod. Dit betekent dat de Bijbel, het credo, de 10 geboden, de sacramenten en het ‘Onze Vader’ (bidden), rekening houdend met de concrete ontwikkelingsfasen van de diverse leeftijdscategorieën, in elke leeftijdscategorie aan bod komen.

Deze catechese kan en (naar wij hopen) zal bijdragen aan een vitale geloofsgemeenschap, doordat ze kan worden gegeven door zowel priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten. Maar ook door enigszins gevormde leken en ouders, die de lessen kunnen geven volgens de aanwijzingen van de begeleidersboeken en betrokken kunnen worden bij de gezamenlijke vieringen.

Bij deze methode hoort een website: https://www.hetlichtoponspad.com. U bevindt zich nu op deze website. Op deze website vindt u verdiepende en illustrerende teksten, films, muziek en opdrachten bij de betreffende bijeenkomsten, zowel voor de deelnemers als voor de begeleiders.

Deze methode werkt volgens een cyclische structuur: programmaonderdelen hebben een vaste plaats in het geheel en komen om de drie jaar verdiept terug. Dit heeft veel voordelen:

  • Doordat we tijdens deze cyclus vaak ook nog een horizontale planning toepassen (alle leeftijdscategorieën zijn tegelijkertijd met hetzelfde onderwerp bezig) wordt de onderlinge samenwerking van diverse leeftijdscategorieën mogelijk tijdens:
    1. de voorbereiding,
    2. de uitvoering (acties, vieringen, uitwisseling, enz.),
    3. het werken met gemengde leeftijdsgroepen.
  • Doordat onderwerpen een aantal keren (in totaal 4 of 5 keer) aan bod komen, is het gemakkelijker kinderen tussentijds te laten in- of uitstromen zonder dat ze essentiële zaken geheel missen.
  • Na drie jaar heeft men als catecheet alle onderdelen een keer gehad en kan men voor de tweede keer de cyclus opstarten en gaan geven. Hierdoor doet men al snel een hoop ervaring op, die men dan ook vrij snel kan toepassen en heeft men altijd voor elke leeftijd voldoende materiaal in voorraad.

Het is voor de deelnemende kinderen mogelijk om op een willekeurig moment in te stappen in dit project. Er wordt geen voorkennis vereist. Steeds opnieuw worden onderwerpen vanuit een beginsituatie aangeboden. Indien een deelnemer drie achtereenvolgende jaren uit de gehele cyclus volgt, dan heeft deze deelnemer een zo goed als complete catechese ontvangen (passend bij de leeftijd van dat moment). Indien een deelnemer meerdere jaren zou volgen, dan komen de onderwerpen verdiept weer terug en komt de cyclische structuur het best tot haar recht.

We hopen van harte dat deze methode ertoe zal bijdragen dat jonge mensen in onze tijd op weg gaan om God in hun leven te zoeken, en dat wij via deze catechese mogelijk maken dat zij Hem ook daadwerkelijk vinden en toelaten in hun leven, als een licht op hun pad.

John Marx
Hoofdredacteur 'Het Licht op ons pad'

Voor elke deelnemer is er voor elke bijeenkomst aanvullend materiaal beschikbaar. Indien er voor de begeleider aanvullend materiaal beschikbaar is, dan is dit vermeld in het begeleidersboek.
© 2012-2024 Bisdom Roermond